چهرههای هنری میهمان نمایش «پالت» میشوند

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

تعدادی از چهرههای مطرح هنــری در روزهــای اجــرای نمایش «پالت» بــه کارگردانی محمد حاتمی بهعنوان بازیگــر میهمان روی صحنه حضور پیدا میکننــد. به گزارش امور رســانهای نمایــش «پالــت»، محمد حاتمی، نویســنده و کارگردان نمایش «پالت» با اعام ایــن خبر افزود: طبق برنامهریزیهایی که صورت گرفته، ما در هر شــب از اجرای نمایش عاوه بر حضور گروه ثابت بازیگران روی صحنه از یک هنرمند بهعنوان بازیگر میهمان اســتفاده میکنیم. ایــن هنرمند صرفا محدود به حوزه بازیگری و تئاتر نیست. بلکه ممکن اســت ما در شبهایی از یک هنرمند موســیقی برای حضور در اجرا اســتفاده کنیم. ایــن ایده پیش از این نیز در اجرای نمایش «آرامسایش» و حتی پیشتر در نمایش «خوابگرد» نیز طراحــی و اجرا و خوشــبختانه با اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان و هنرمندان مواجه شــد. در این اجراها هنرمندانی مانند رضــا یزدانی، فرمان فتحعلیــان و همایون نصیری از حوزه موســیقی و بسیاری دیگر از هنرمندان در حوزههــای مختلــف هنــری روی صحنه بنا به اقتضای محتوایی نمایش هنرنمایی میکردند که دوســت دارم این شیوه در نمایش «پالت» نیز ادامه پیدا کند.

او در توضیح نحوه حضور بازیگران میهمان در برخی از اجراها ادامه داد: بخشی از کار ما هر شب به یک بازیگر یا یک هنرمند میهمان اختصاص پیدا میکنــد. من بــرای این ایــده دلایلی دارم که با اجــرای آن یک مواجهه در بازیگری اتفاق میافتــد. بازیگری که اصا تمریــن نکرده و قرار اســت یک مونولوگ اجرا کنــد، مونولوگی که در خدمت داســتان کلی و اصلی است و در همان مســیری گام بــر میدارد که نویســنده و کارگــردان مدنظرش قرار داده اســت؛ این شــکلی از اجراست کــه مــن آن را تجربه کــرده و به آن عاقهمندم و تصــور میکنم میتواند ایده جذابی برای تماشاگر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.