حمایت مالی از فیلم جدید اصغر فرهادی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

شورای ســینمای اروپا برای تولیــد ۲۷ فیلم از جملــه فیلم جدید اصغــر فرهــادی، فیلمســاز ایرانی، بودجهای اختصاص داد.

بــه گــزارش «مهــر» به نقــل از اسکریندیلی، شورای ســینمای اروپا با اختصــاص بیش از هفــت میلیون یورو، از تولید ۲۷ فیلم پشتیبانی مالی میکنــد. Eurimages کــه شــورای کمکهای مالی اروپاســت و در تولید و توزیع و نمایش سینمای اروپا نقش دارد، اعــام کرد مبلــغ هفت میلیون و ۱۰۴ هزار و ۴۳۰ یــورو را برای تولید ۲۷ فیلم که یکــی از آنها فیلم جدید اصغر فرهادی اســت، هزینه میکند. این پروژهها در نشســت شــماره ۱۴۷ Eurimages تعیین شــدند که از ۱۹ تا ۲۳ ژوئن برگزار شــد. پروژه اسپانیایی اصغر فرهادی که محصول مشــترک فرانســه، اسپانیا و ایتالیاســت، در این فهرســت جای دارد. ایــن فیلم بینام یکــی از مهمتریــن پروژههــای ایــن فهرســت اســت. این فیلم با بودجه ۱۲ تا ۱۳میلیوندلاری با بازی ریکاردو دارین، پنهلوپه کــروز و خاویر باردم در مادرید تولید میشــود و فیلمبرداری آن از نیمه آگوســت آغاز خواهد شد. فرهادی ســال گذشــته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبــان را برای بار دوم دریافت کرد. ۳۱ درصد از بودجه تعیینشــده بــرای حمایــت مالی از فیلمها شــامل حال تولیداتی میشود کــه کارگردانهــای زن ســازنده آنها هســتند. فیلمهایــی از کارا فن گول از هلند، بردیکت ارلینگســون و ناتالیا مرکولوا از روسیه، از دیگر حاضران در این فهرست هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.