قحتکاملصادردر 2 پر ههمسونردبقتهلازس دیو خوایطارنعالک ت دیهشورنأیلیدقشدی

Shargh - - حوادث -

شرق: دیوان عالی کشــور رأی خود را دربــاره دو پرونده قتل که در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود، اعلام و آرای هر دو پرونده را تأیید کرد.

به گــزارش خبرنگار ما، اولیــن پرونده مربوط به مــرد جوانی بود که پس از اینکه همســرش را به قتل رســاند، با پلیــس 110 تماس گرفت و خود را تســلیم پلیس کرد. 31 اردیبهشــت 94 مرد جوانــی به مأموران پلیس خبر داد که همســرش را به قتل رســانده است. مأموران با شنیدن این خبر در محل حادثه حاضر شــدند و با جســد زنی که با روسری خفه شــده بود، روبهرو شــدند. آنها در تحقیقات اولیه خود متوجه شدند این مرد 31ســاله که مهرداد نام دارد، همسر 39ساله خود را به قتل رسانده است. مهرداد به مأموران گفت: دو سال پیش از طریق یکی از افراد فامیل با همســرم آشنا شــدم. ابتدای رابطه با یکدیگر اختلافات زیادی داشتیم؛ اما پس از گذشــت چند ماه به یکدیگر علاقهمند شــدیم و ازدواج کردیم. همسرم انسان دروغگو و دهنلقی بود. همین موضوع باعث شد اختلاف مــا دوباره بالا بگیــرد و پس از پنج ماه زندگی مشــترک تصمیم به طلاق بگیریــم؛ بههمینخاطر هم هرکدام در خانهای جداگانه زندگی میکردیم تا به صورت رســمی از یکدیگر جدا شــویم. روز حادثه به خانه همســرم رفتــم تا درباره طلاق با یکدیگر صحبت کنیم. شــب را آنجا ماندم. زمانی کــه از خواب بیدار شــدم، یاد حرفهای همســرم و کارهایــی که انجام مــیداد، افتادم. خیلی عصبانی بــودم. با یکدیگر درگیر شــدیم. من هم روســریای را که کنار تخت افتاده بود، برداشــتم و همسرم را با آن خفه کردم. بهاینترتیب با شــکایت اولیایدم و ســایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواســتی علیه این مرد صادر و پرونده به شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. ابتدای جلســه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد؛ ســپس اولیایدم در جایگاه حاضر شدند و از دادگاه تقاضای قصاص متهم را کردند؛ سپس متهم در برابر قضات ایستاد و پس از اینکه بار دیگر روز حادثه را شرح داد، ابراز پشیمانی کرد و از اولیایدم خواست که او را ببخشــند، با پایان جلسه قضات وارد شــور شدند و این مرد را به قصــاص محکوم کردند. این رأی مورد اعتــراض متهم قرار گرفت و برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد. هیئت قضات دیوان بعد از بررسی مجدد پرونده رأی صادره را تأیید کردند.

در دومین پرونده که آن هم در شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران بررســی شــده بود، زنی که متهم بود شــوهرش را با همدستی دو نفر از اقوامش به قتل رســانده است، از اتهام قتل تبرئه شد. با توجه به مدارک موجود در پرونــده 9 مرداد 88 مأموران کلانتری 201 بومهن جســد مرد 45سالهای را در یک خودرو کشف کردند. مأموران در تحقیقات اولیه خود متوجه شــدند مقتول فرهاد نام دارد. پدر فرهاد به مأموران گفت: شــب گذشته فرهاد همراه با پسر دیگرم به منزل ما آمد؛ اما همسرش را به دلیل اینکه مادرزنش بیمار بود، با خود نیاورده بود. از آن شب دیگر از او خبری نداشتم. زمانی که دنبال فرهاد میگشــتم، خانواده عروسم به من گفتند کــه فرهاد با همســر برادرزنش رابطه دارد و به او پیامکهای عاشــقانه میدهد؛ بهاینترتیب مأموران همســر فرهاد را بازداشت و از او بازجویی کردنــد. او در تحقیقات به مأموران گفت: چندی پیش به رفتارهای فرهاد مشکوک شدم و متوجه شدم با عروسمان رابطه دارد. برای اینکه مطمئن شوم، یک روز پنهانی تلفن عروسمان را برداشتم و با شوهرم قرار گذاشتم هنگامی که فرهاد من را ســر قرار دید، بسیار شوکه شد؛ پس از آن رفت و ماشین دایی من را گرفت و چند ساعت بعد با من تماس گرفت و گفت به خاطر اینکه آبرویش را در فامیل بردهام، میخواهد خودکشی کند. پس از آن تماس دیگر فرهاد را ندیدم.

بهاینترتیب کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری ارســال و پس از رســیدگی متهم پرونده از اتهام به قتل تبرئه شــدند. خانواده مقتول به رأی صادره اعتراض کردند و پرونده برای رســیدگی بیشــتر به دیوان عالی کشــور ارســال و دیوان اعتراض را وارد ندانست و رأی را تأیید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.