خواهرم از من باج میگرفت

ادعای مردی که 30 سال پیش آدم کشت

Shargh - - حوادث -

مردی که متهم است 30 ســال قبل پیرزنی را به قصد ســرقت کشته است، ادعا کرد خواهرش او را تشــویق به این کار کرده اســت و در سالهای زندگی پنهانیاش هم از او باج گرفته است.

بــه گزارش خبرنگار ما، این مــرد که درحالحاضر 47 ســال دارد، گفت قتلی که مرتکب شده، زندگی او را تبــاه کرده و وضعیت بدی را برای او درســت کرده است.

متهــم دربــاره اینکه چــرا بعد از این همه ســال تصمیم گرفته است خودش را به مأموران تسلیم کند، گفت: عذاب وجدان داشــتم و نمیتوانســتم زندگی آرامی داشته باشم. من مدام خواب مقتول را میدیدم که میآمد بالای ســرم و میگفت تو من را کشتهای و مــن را تهدید میکرد. در این مدت هم دســت به هر کاری مــیزدم، بد میآوردم؛ طــوری که حتی یک بار به خاطر 250 هزار تومان بازداشت شدم. بارها بدهی بالا آوردم. دیگر از این وضعیت خســته شــده بودم و نمیتوانستم شرایطی را که به وجود آمده بود، تحمل کنم؛ برای همین خودم را معرفی کردم.

متهم گفت: یک روز تصمیم گرفتم به پلیس زنگ بزنم و ماجرا را برایشــان تعریف کنم. پس از آنکه به پلیــس گفتم، همانجا منتظر شــدم و مأموران آمدند دستگیرم کردند.

این مرد درباره انگیــزه و نحوه قتل گفت: آنموقع 17ســاله بودم و تازه ترکتحصیل کــرده بودم. وضع مالی خوبی نداشــتیم. روز حادثه بــه خانه خواهرم کــه آنموقع در عبدلآباد زندگــی میکرد، رفته بودم و خواهــرم به من گفــت خانمی که در همســایگی آنها زندگی میکند، 350 هــزار تومان در خانه دارد و تشویقم کرد برای سرقت به خانه او بروم.

من هــم فریب او را خوردم؛ چون میخواســتم از فلاکت و بدبختی راحت شوم. آن روز مقتول را تعقیب کــردم؛ زمانیکــه او با علفچین برای گوســفندانش ســبزی خرد میکرد، من را دید و با من درگیر شــد. به ســمتم آمد و من هم علفچین را از دستش گرفتم و چنــد ضربه به او زدم. بعد بــه داخل خانه رفتم ولی هیــچ پولی پیدا نکردم. پس از آن هم فرار کردم. چند روز بعد فهمیدم آن زن مرده است. در تمام این مدت خواهرم با این تصور کــه من همه پول را برای خودم برداشتهام، از من کینه به دل گرفت و از من باجخواهی میکرد. حتی خواهــرم با تهدید، مجبورم کرد نامهای را امضا کرده و از ارث خانه پدریام گذشت کنم. برای همیــن تصمیم گرفتم خــودم را از عــذاب وجدان و تهدیدهای گاهوبیگاه خواهرم رها کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.