متهمکردن شوهر به قتل برای ادبکردن او

Shargh - - حوادث -

شرق: زنی که برای ادبکردن شوهرش او را قاتل معرفی کرده بود، اعتراف کرد به پیشنهاد یکی از اقوامش این کار را کرده تا شــوهرش به حرفش گــوش دهد. به گزارش خبرنــگار ما، هفته گذشــته با گزارش زنی بــه مأموران پلیس آنها مطلع شــدند مردی دو نفر را به قتل رسانده و اجسادشــان را مخفی کرده اســت. این زن به مأموران گفت یک سال قبل شوهرم دو نفر از شرکایش را به قتل رســاند و جسدشــان را در بیابانهای اطراف تهران دفن کرد. وقتی مأموران تحقیقات خود را دراینباره آغاز و مرد جوان را بازداشت کردند. او گفت همسرش دروغ گفته، او دچار مشکل عصبی اســت و گاهی کنترل خودش را از دســت میدهد. چند روز قبل هم با مــن دعوا کرد و از من خواســت محل کارم را به نزدیکی خانه بیاورم اما گفتم نمیتوانــم این کار را بکنم؛ بــه همین خاطر هم ناراحت شد و به من گفت کاری میکنم که آبرویت برود و حالا هم برای اینکه آبروی من را ببرد، چنین کاری کرده اســت. متهم گفت: من از دست زنم شکایتی ندارم و او را دوســت دارم و میدانم به خاطر مشکل اعصابی که دارد، این کار را کرده اســت. بااینحال مأموران به دستور بازپرس مدیرروستا تحقیقات بیشتری را انجام دادند و با توجه به حساسیت موضوع متهم را بازداشت کردند. این در حالی بود که پســر متهم نیز به دادسرا مراجعه کرد و گفت مــادرش دروغ گفته و پدرش چنین کاری نکرده است. با این حال مأموران از همسر متهم خواستند درباره ادعایش توضیح دهد. او حاضر نشــد محلی که مدعی بود شــوهرش اجساد را دفن کرده است، نشان دهد و در نهایت گفت هرچه درباره شــوهرش گفته اســت دروغ است. من از دست شوهرم عصبانی بودم و بههمیندلیل هــم تصمیم گرفتــم کاری کنم که تنبیه شــود. یکی از اقوامم به من گفت میتوانی بگویی شوهرت قاتل است. او را برای دو روز بازداشــت میکنند و بعد آزاد میشود؛ اینطور دیگر شــوهرت حرفهایــت را گوش میدهد و کارهایی را که دوســت نداری، انجــام نمیدهد. این زن گفت: من دچار عذابوجدان شــدم و حرفهایم را پس میگیرم. میخواســتم با این کارم شوهرم را ادب کنم تا دیگر به خواستههای من بیتوجهی نکند. این در حالی بود که در چند روز گذشته به دستور بازپرس مدیرروستا مأموران استعلامات زیادی انجام دادند و متوجه شدند در بازه زمانی که زن مدعی شــده بود، قتلی در تهران اتفاق نیفتاده و کســی نیز اعلام فقدانی نکرده است و افرادی که اعــلام فقدانی کردهاند، هم تعیین تکلیف شــدهاند. همچنین مشخص شد جسد مجهولالهویهای هم پیدا نشده است و مرد جوان نیز سوءسابقه یا بدرفتاری ندارد و در آن زمان رفتار مشکوکی هم نداشته است.

بهاینترتیب بازپرس مدیرروســتا دســتور بستهشدن پرونده را صادر کرد و مرد جوان آزاد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.