حسادت مرد جوان به رابطه دوستانه انگيزهای برای اسيدپاشی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که روی یک جوان اوپتیماســوار اســید ریخته بود، اعتراف کرد بهخاطر اینکه دوست مشترکشان دیگر به او توجه نمیکرده است و بیشتر به راننده اوپتیما که بهتازگی با او دوســت شده بود، توجه میکرد اسیدپاشی کرده است.

به گزارش خبرنگار مــا، یک هفته قبل به پلیس خبر رسید پسر جوانی در یک اوپتیما مورد سوءقصد قرار گرفته و از ســوی سرنشــین یــک موتور روی او اسیدپاشی شده است. با توجه به حساسیت موضوع مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند، راننده اوپتیما در بیمارستان به مأموران گفت فکر میکند شخصی که روی او اســید پاشیده، جوانی است به نام کامران که قبــلا هم به او تذکراتی داده اســت. مأموران در ادامه تحقیقات خود کامران را شناسایی و بازداشت کردند. او به اسیدپاشــی روی پسر جوان اعتراف کرد و گفت: من دوستی داشتم به نام رضا که خیلی پسر خوبی بود. ما ســالهای زیادی بود که با هم دوست بودیــم و رابطــه خوبی هم با هم داشــتیم تا اینکه رضا با پســر اوپتیماسوار آشنا شد. از آن بهبعد دیگر رفتارش تغییر کرد و هرچه بیشــتر از زمان دوســتی آنها میگذشــت، او بیشــتر شبیه پســر اوپتیماسوار میشــد. من به رضا گفتم از این پســر فاصله بگیر و در کارهای بدی که انجام میدهد همراهیاش نکن، اما رضا حرفم را قبول نمیکرد و به من میگفت تو نمیدانی، او جوان خوبی اســت، اما من میدانستم که او پســر خوبی نیست. رفتارهای نامتعارف زیادی داشــت و آهنگهای خوبی گوش نمــیداد. دوباره پیــش رضا رفتم و گفتم این کارهــا را ادامه نده، باز قبول نکرد و به من گفــت اگر میخواهی میتوانی دیگر با من دوســت نباشــی، اما من دوستیام را با کامران قطع نمیکنم. من هم ناراحت شــدم و برای اینکه انتقام بگیرم، در یک فرصت مناسب روی پسر اوپتیماسوار اسید پاشیدم. گزارش خبرنگار ما حاکی است جوان اســیدپاش درحالحاضر بازداشت شده است و پزشــکان اعلام کردهاند مرد مجروح نیز بین 10 تا 12درصد دچار سوختگی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.