زن جوان بههمراه دخترش بهخاطر اختلاف با شوهرش از کشور گریخت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

زن جوانی که در پی اختلاف با شوهرش دختر کوچکش را مخفیانه از کشــور خارج کرده و بــه ترکیه برده اســت، در صــورت عدم تمکین بــه قانون تحت تعقیــب پلیــس بینالملل قرار میگیرد.

به گزارش خبرنگار ما، چندی قبل مرد جوانی بــه دادســرای جنایی تهــران مراجعه کــرد و از مفقودشــدن همســر و دختر چهارسالهاش خبر داد. با شــروع تحقیقات، مرشدلو، بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران، دستور تحقیقات در مورد پرونده را صادر کرد.

در ابتدا شاکی پرونده مورد پرسش قرار گرفت و در تشــریح ماجرا گفت: من و همسرم از مدتی قبل با هم اختلاف داشتیم و فکر میکنم همسرم بــرای اینکه از من انتقام بگیــرد، اقدام به این کار کرده اســت. بــا توجه بــه آنچه این مــرد گفت، مأموران ادعای او را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت پس از استعلام از مراکز انتظامی و قضائی مشخص شد که همســر و دختر این مرد ایران را به مقصد کشــور ترکیه ترک کردهاند، اما مشخص نبود که آنها به کدام شهر ترکیه رفتهاند، بنابراین به تشخیص بازپرس پرونده تحقیقات ادامه یافت تــا اینکه در نهایت پــس از مدتی ردی در یکی از شهرهای ترکیه از این مادر و دختر به دست آمد.

همچنین در ادامه تحقیقات پلیسی انجامشده، کارآگاهــان پــی بردند زن جــوان با تعــدادی از اقوامش در داخل کشور در ارتباط است.

بنابراین افراد مرتبط با او به دادســرای جنایی تهران احضار شــدند و پس از پاســخ به سؤالات، بازپــرس از آنها خواســت تا به زن جــوان اعلام کننــد که هرچهزودتر به ایــران بازگردد و دختر را به پدرش تحویل دهد، در غیر این صورت بازپرس جنایی دســتورات لازم بــرای هماهنگی با پلیس بینالملل برای تعقیــب او را صادر خواهد کرد و از پلیس اینترپل میخواهد که این مادر و دختر را به ایران بازگردانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.