یک فروند لنج باری در قشم دچار آتشسوزی شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

یــک فروند لنــج باری صبح روز یکشــنبه درحالیکه در بندر بهمن جزیره قشم پهلو گرفته بود، دچار آتشســوزی شــد. مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی ســازمان منطقه آزاد قشم درباره جزئیات این حادثــه به خبرنگار ایرنا گفت: حدود ســاعت 7:35 صبح این آتشســوزی آغاز و پــس از ناکامی ملوان حاضر در لنج برای مهار آتش، موضوع به گارد بندر اطلاعرسانی شد و آنها با آتشنشانی تماس گرفتند. نجمالدین فریدونی افزود: پس از اطلاع دو دســتگاه ماشــین آتشنشــانی به محل حادثه در بندر بهمن اعزام شــدند و برای مهار آتشســوزی اقدام کردند. وی بیان کرد: بخشــی از لنج در آتش ســوخت و به دلیــل جنس بدنه لنــج )فایبرگلاس( مهــار حادثه اندکی دشــوار بود اما این کار تا حدودی با موفقیت همراه شد ولی برای مهار کامل آتش، لنج از اسکله جدا شــده اســت. هنگام وقوع آتشسوزی یک نفر ملوان در لنج حضور داشــت کــه در جریان حادثه آسیب ندیده اســت. وی با بیان اینکه در زمان وقوع آتشســوزی خواب بوده، از علت وقــوع آن اظهار بیاطلاعی کرد. هنوز جزئیات بیشــتری از وقوع این حادثه مشــخص نیســت اما برخی منابع غیررسمی بــار این لنج را تنباکو و علت وقــوع حادثه را اتصال در سیمکشــی داخلی عنوان میکنند که هنوز تأیید نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.