ناکامی 2 قاچاقچی در انتقال 404 کیلوگرم تریاک

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از کشــف 404 کیلوگــرم تریــاک و دســتگیری دو قاچاقچــی به وســیله مأمــوران انتظامــی «بخش راین» این فرماندهی خبر داد. ســرهنگ «عبدالعلی روانبخش» با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی «بخش راین» شهرســتان کرمان در راســتای مقابله با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مــواد مخدر، حین گشتزنیهای هدفمند و نامحسوس در سطح حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس و پژو 405 مشکوک شدند و دستور توقیف آنها را صادر کردند. وی افزود: مأموران انتظامی موفق شــدند در بازرســی از این خودروهــا، 404 کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانهای در خودروها جاســازي شــده بود به همراه 200 لیتر مواد اولیه پیشســاز مواد مخدر کشف کنند. در این رابطه دو متهم نیز دستگیر و پس از تشــکیل پرونده به همراه مواد مکشــوفه تحویل دستگاه قضائی شــدند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان تأکید کرد: گشتزنیهای شبانهروزی مأموران انتظامــی در مناطق کویری و صعبالعبور کرمــان، در کنار اقدامات اطلاعاتی، همواره ســد راه ســوداگران مرگ بوده و باندهای تهیه و توزیع مواد افیونی را ناکام گذاشته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.