جوانی 26 ساله هنگام شنا در سد غرق شد

Shargh - - حوادث -

شــرق:

جوان 26ســاله ســاوهای به علت عدم آشــنایی با فنون شــنا در ســد الغدیر این شهرستان غرق شد و جان خود را از دست داد. سرهنگ «پرویز اســدی»، فرمانده انتظامی شهرســتان ساوه، گفت: عصر روز شــنبه، گزارشــی به مرکز فوریتهای 110 شهرســتان مبنی بر غرقشدگی فردی در سد الغدیر این شهرســتان اعلام شــد. وی افزود: بــا اعلام این خبر بلافاصله تیمهای امــدادی و مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر و مشــاهده شد جسد جوانی 26ســاله روی آب غوطهور است. فرمانده انتظامی شهرستان ساوه بیان کرد: در ادامه تحقیقات پلیس، شــاهدان حادثه عنوان کردند فرد حادثهدیده برای شــنا داخل آب رفته که به علت عدم مهارت در فن شنا، جان خود را از دست داده است. سرهنگ اسدی اظهار کرد: جســد متوفی از آب خارج و برای بررسی بیشــتر به پزشــکی قانونی منتقل شــد. وی از همه شــهروندان خواســت همواره در هنگام حضور در اماکن مختلف تفریحی و گردشگری، از شناکردن در مناطق ممنوعه مانند ســدها و رودخانههای عمیق که بیتردید حوادث جبرانناپذیری را برای آنان دربر خواهد داشت، بپرهیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.