دستگیری سارق حرفهای منزل در اندیمشک

Shargh - - حوادث -

شــرق:

فرمانده انتظامی اندیمشک از شناسایی و دستگیری یک سارق حرفهای منزل با 20 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ «محمد عزیزی» در بیــان جزئیــات این خبر گفت: در پــی وقوع چند فقره ســرقت منزل در شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. ســرهنگ عزیــزی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با بررســی سرنخهای بهجامانــده و انجام اقدامات تخصصی یک ســارق ســابقهدار را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتــی در مخفیگاهش دســتگیر کردند، گفــت: متهم در تحقیقــات بهعملآمده به 20 فقره سرقت منزل در شهرستان اندیمشک اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.