انفجار در یک منزل مسکونی در باقرشهر

Shargh - - حوادث -

میزان:

در حادثه آتشســوزی و انفجــار گاز در یک خانه مســکونی در باقرشــهر، چهار نفر مجروح شــدند. حسن عباســی، ســخنگوی اورژانس گفت: در حادثــه آتشســوزی و انفجــار گاز در یک خانه مســکونی در باقرشهر، چهار نفر مجروح شدند. وی در ادامه افزود: یک نفر زیر آوار گرفتار اســت و ســه نفر به بیمارستان شهدای هفتمتیر شهرری و شهدای یافتآباد منتقل شــدند. وی گفــت: دو تیم درمانی اورژانس در محل حاضر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.