امیحمدنح سيفنیمهلدويام نوا به ندرسکنخشهپخدش«اي تا » یسرگيارليسندهدراغباررد

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

پخش نســخه تلویزیوني فیلم «ایســتاده در غبــار» و توزیع این فیلم در شــبکه نمایش خانگي، بار دیگر بســیاري از توجهات را به این فیلم ســینمایي جلب کرد؛ فیلمي که تا به امروز حواشــي بسیاري داشــت و بهتازگي واکنشهاي محمدحســین مهدویــان کارگردان این فیلم، نســبت به پخش نســخه تلویزیونــي این فیلم بحــث دیگري را ایجاد کرده اســت. ماجراي دلخوري مهدویان از چگونگي پخش نسخه تلویزیونــي فیلم در صفحه اختصاصي این کارگردان جوان و خوشــنام اتفاق افتاد. روابطعمومي شبکه افق چندي پیش اعام کرد که همزمان با ســاخت فیلم سینمایي «ایســتاده در غبار»، خبرهایي مبني بر نگارش فیلمنامــهاي دیگر براي نســخه ســریال هم به گوش ميرســید که در نهایت این مینيســریال در قالب شــش قسمت ساخته شــد. در ادامه اینگونه اعام شــد که مینيسریال ایستاده در غبار، 30 دقیقه طولانيتر از نســخه سینمایي آن است که در ســینماها اکران شد و حضور موفقي هم در جشنواره فیلم فجر داشت. اولین قسمت این مجموعه تلویزیوني پنجشنبهشب )9 تیرماه( از شبکههاي اول و افق پخش شد.

محمدحســین مهدویان - کارگردان ایســتاده در غبــار - در صفحه شخصي خود نوشــت: «خیليها ميپرســند چرا در این صفحه حرفي از نسخه ســریال «ایستاده در غبار» نزدم. پاســخش خیلي ساده است. چیــزي که هنوز خودم ندیدهام را به کســي توصیــه نميکنم. نه اینکه نگذاشــته باشــند ببینم. نه، خودم ترجیح دادم نبینم. «ایستاده در غبار» براي من همان فیلم 10۴دقیقهاي اســت که در سینماها اکران شد. این سریال براســاس یک توافق قدیمي آماده شــد و من هم به دلایلي باید تن ميدادم. چارهاي نبود. الان هم واقعا درســت نميدانم این نسخه، نســخه نادیده اصا خوب از آب درآمده اســت یا نــه. اما حتي با فرض اینکه عالي هم از آب درآمده باشــد عاقهاي به دیدنش ندارم. «ایستاده در غبار» از نگاه من همان فیلم ســینمایي 10۴دقیقهاي است که گفتم. اي کاش فقط همان نســخه از تلویزیون پخش ميشد. این فیلم نسخه دیگري ندارد .»

صحبتهاي محمدحســین مهدویان اما بيپاســخ نماند و مســئول روابطعمومي سازمان اوج در مقام تهیهکننده فیلم در صفحه شخصي خود به نوشــته محمدحســین مهدویان واکنش نشــان داد و نوشــت: «متنت را که دیدم ميخواســتم تماس بگیرم که با هم بنشــینیم، چایي بخوریم و گپي بزنیم. ولي از صبح خیليها ســؤال کردهاند از من درباره پســت اخیرت و این چندمین بار بود که پســت گذاشــتي برایمان و ما را رنجاندي و ســؤالات خلقالله را به سویمان گســیل داشتي. این بار هم مثل خیلي اتفاقهاي دیگر بهترین راه ســکوت اســت. ولي چند خطي از بــرادر کوچکت:حاجاحمد مرد جهاد و عمل بود. درســت همانطور که تو با ذوق و شــوق بعد از دو سال تحقیق دربارهاش گفتي و ما کیفور شــدیم و از خدایمان بود که کسي بیاید و یک کاري سینمایي بکند براي حاجاحمد. بدون حرف و ادعا، این بار عمل، براي اولین بار در این سي و چند سالِ نبودن حاجاحمد.

و بعــد از آنهمه تحقیق، مســتند و... اهل فن، درباره این شــیرمرد جهــاد و بعد از پژوهشهاي خودت و باتجربهاي که از «آخرین روزهاي زمســتان» داشــتي، گفتي بهترین راه براي روایــت اینهمه تحقیق، یک ســینمایي و یک ســریال اســت. ما با هم نشســتیم. گفتي که سینمایي بســازیم، و بعــد که دیده شــد تازه ســریال را پخش کنیــم. و ما با هم حرف زدیم و از همه مهمتر به هم تعهد دادیم که یک فیلم ســینمایي و یک مینيســریال درباره حاجاحمد تولید کنیم. ما هم به ســیاق بقیه برنامههایمان به صداوســیما «تعهد» دادیم که یک سریال جذاب به نام ایستاده در غبار برایتان کنار گذاشتهایم و البته که برایم عجیب بود که در مورد تهیه سریال گفته بودي: «من هم به دلایلي باید تن در ميدادم!»

حالا خدا خواست و تو بعد از ایســتاده در غبار شدي «محمدحسین مهدویان»ي که همه ســینما مثل ما دوســتت دارند و بعد که در مورد ســریال حرف زدیم، تو لابد تصمیمت عوض شد یا هرچه، و نیامدي پاي سریال. هرچه گفتیم برادرحسین! بیا قربانت برویم، بیا دور سرت بگردیم، نیامدي که نیامدي. بر خاف آن تعهد!

و ســالگرد ربایــش حاجاحمــد نزدیک بــود و کمکم داشــت آشِ خوشرنگ و لعاب ایســتاده در غبار از دهن ميافتاد، خب چه انتظاري از ما داري؛ جز این که بعد از این همه مماشات، یا علي بگوییم و سریال را برسانیم؟ سریالي که تعهد تو بود که حالا دلت نميخواست باشد.

آخر مَشتي! مگر خودت نبودي که خط اصلي تدوین سریال را دادي؟ کسي دخالتي در بخشبندي سریال و گرفتن راشهاي سریال داشته جز خودت؟! از روي بخشهاي جدید ســریال هم معلوم است که به نیت یک مینيسریال و یک سینمایي ضبط کرده بودي. البته هنوز هم دیر نشده رفیقجان! مــا همچنان بر عهد خود هســتیم. خــداي ما بعد از ســیمرغهاي جشــنواره هم خداي «اوفوا بالعهد» اســت. تو دوست دیرین مایي. اگر فرصت کردي بنشینیم و سریال را ببینیم و گپ بزنیم و کیف کنیم از دیدن و شنیدن حاجاحمد ؟».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.