از تئوري تا عمل

Shargh - - هنر - جواد طوسي

روز گذشته فرصتي پیش آمد که به اتفاق چند نفر از اعضاي شــوراي مرکــزي «انجمن منتقدان و نویســندگان ســینماي ایران » نشستي صمیمانه با مهنــدس حیدریان رئیس ســازمان ســینمایي وزارت ارشاد داشته باشــیم. جدا از صحبتهاي گوناگون درباره مســائل مبتابه ســینماي ایران و لزوم حضور جديتــر و مؤثرتر منتقدان در فضاي فرهنگي جامعه و پیشــبرد اهداف و سیاستهاي خرد و کان ســازمان سینمایي، مهمترین موضوع مطرحشده از ســوي ایشان ضرورت صنعتيشدن سینماي ایران با ارائه تعریفي امروزي از «کمپاني فیلمسازي» بود. راقم این سطور به مناسبتهاي مختلف بر این نکته تأکید داشته که سینماي ما از این تداوم آزمون و خطا و محوریت سیاستگذاري محتاط و دســت بــه عصاي دولتــي، ره به جایي نميبــرد. باید گذشــته و حــال این مدیــوم را با نگاهي واقعبینانه و درعینحال کارشناسانه مورد ارزیابــي قرار دهیم و ارتقــای کیفي و تاش براي حرفهايشــدن ســینما را جایگزین رشــد بيرویه کمّي کنیم. «اجارهنشــینها» داریوش مهرجویی، «ســرب» مســعود کیمیایی، «ناخدا خورشید»و «ای ایران » ناصر تقوایی ، «کشتی آنجلیکا » محمد بزرگنیــا ، «دوئــل» احمدرضــا درویش و «شــیر سنگی» مســعود جعفریجوزانی، چند نمونه از تولیدات سینمایی این دوران هستند که صنعت و مخاطب و بازگشت سرمایه در آنها درست تعریف شده اســت؛ ولی چرا این نوع ســینما در کارنامه اکثر قریب به اتفاق سازندگانشــان ادامه نیافت؟ در شــرایطی که آنها توانایی و کاربلدیشان را در ایــن زمینه به اثبات رســاندهاند، چرا به امان خدا رها شــدند؟ بله، محمد بزرگنیا در دورهای دیگر «راه آبی ابریشــم » را ســاخت؛ ولی به لحاظ نگاه منفعل و باری به هر جهت بنیاد سینمایی فارابی و بیتوجهــی بــه فیلمنامه و خطــوط دراماتیک قصــه، فیلــم در گیشــه و برخــورد بــا مخاطب شکســت میخورد یا احمدرضا درویش در ادامه «رســتاخیز» را میســازد؛ ولــی جدا از مشــکل روایت و زمان طولانی فیلم، در ســیکل فرسایشی و نامعلومــی برای اکــران عمومــی کارش قرار میگیرد. چندین ســال است که فیلمنامه خوب و قرص و محکمی از مسعود کیمیایی به نام «تبعید سایهها» که حال و هوای «سرب» را دارد، در بنیاد فارابی خاک میخورد. مگر مدیران دولتی ارشــاد بر این عقیده نیســتند که «سرب» بهترین فیلم این دوران کیمیایی اســت؟ پس چرا ســعی نکردند تا فیلمنوشــت «تبعید ســایهها» به مرحله تولید برسد؟

صنعتیشدن ســینمای ایران میتواند راهحلی منطقــی و هوشــمندانه و زمانهشناســانه برای عبور از بحران و باتکلیفی و رســیدن به نقطهای تثبیتشده باشد؛ اما دستیابی به این هدف، نیاز به ارادهای جمعی و نقشــه راه دقیق و ســنجیدهای دارد که برای دورهها و مدیران و سیاســتگذاران بعدی لازمالاتباع باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.