کارگاه نویسندگی «ناهید طباطبایی» برگزار میشود

Shargh - - هنر -

شرق: کارگاه مبانی داستاننویسی ناهید طباطبایی، نویســنده «جامــهدران » و «چهلســالگی »، در خانه بینالملل بامداد برگزار میشــود. ناهید طباطبایی در توضیح این کارگاه نوشــته اســت: «داستاننویسی از همان روزهایی که انسان نخستین از شکار برمیگشت و میخواســت از موفقیــت خود ســخن بگوید و از همان شــبهایی که مادران خســته از کار، کودکان خود را بــه خواب میســپردند، پدید آمــد. در طول زمان، داســتان کمکم به هنری تبدیل شد که بیشترین مخاطب را داشــت. انســان بدون هنر نمیتواند این زندگی را تحمل کند و داســتان نزدیکترین هنرها به انســان است. داســتان نهتنها بخش بزرگی از ادبیات را در بــر میگیرد؛ بلکه بنیان بســیاری دیگر از هنرها را نیز تشــکیل میدهد. تئاتر، سینما، بخش بزرگی از موســیقی و.... مدیون داستان هستند. بسیاری از افراد فکر میکنند میتوانند داستان بنویسند و عدهای دیگر میاندیشــند که هرگز از پس این کار برنخواهند آمد. برای نوشتن داستان، باید ذهن را تربیت کرد و در کنار آن تکنیکهــای این هنر را آموخت. بعد از آن اســت کــه هنرجــو میتواند راه و روش و ســبک خود را بنا کند. در کاس داستاننویسی، با تکیه به داستانهای شــاهکار جهان و انجام تمرینهای خاق در راستای پرورش ذهن و یافتن تکنیکها قدم برخواهیم داشت و ســعی میکنیم در انتهای تــرم، هر هنرجو اقا یک داستان کامل نوشــته باشد».خانه بینالملل بامداد با مدیریت پریســا بختآور در میــدان تجریش، خیابان فناخســرو واقع شده اســت و عاقهمندان به شرکت در این کارگاه میتوانند با تلفنهای 02122703960 و 02122716551 و 02122716605 تماس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.