تقدیر از مهناز افشار و مصطفی زمانی

Shargh - - هنر -

مهنــاز افشــار و مصطفــی زمانــی در سومین جشن عکاسان سینما تقدیر میشوند.

بــه گــزارش روابطعمومــی انجمن عکاســان ســینمای ایــران، ســومین دوره جشن عکاسان سینمای ایران، 13 تیرماه به دبیری حافظ احمدی، برگزار خواهد شــد و در این دوره از برگزاری جشــن همانند ســالهای قبل از شش چهــره در صنوف مختلــف که نگاه ویــژهای به عکس و عکاسی فیلم دارند تقدیر میشود. در این دوره از مهناز افشار و مصطفی زمانی، از بازیگران سینمای ایران، تقدیر خواهد شد.

این جشــن با معرفی نامزدها، بهترین عکاس ســینما، بهترین عکاس پشــت صحنــه )اعضای صنف( و معرفی اســتعداد نو در عکاســی سینما )غیرعضــو( و همچنیــن تقدیر از پیشکســوتان عکاســی ســینما و چهرههایی که همــواره نگاه ویژهای به عکس و عکاســی فیلــم دارند، برگزار میشــود. مهدی پاکدل بهعنوان مشــاور دبیر در این دوره از جشــن حضور دارد و مسابقه مردمی عکــس برگزیده نیــز در ایــن دوره بــا همکاری اپلیکیشن پات برگزار میشود.

گفتنی اســت نمایشــگاه عکس سومین جشن عکاسان ســینما همهروزه از ســاعت 10 صبح تا 7 شــب در باغموزه قصر به نشــانی: اتوبان صیاد شیرازی، خروجی پلیس - شریعتی، میدان پلیس، پذیرای بازدیدکنندگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.