روبه دوربین

Shargh - - هنر -

سریال خارجي: بازمانده برگزیده کارگردان: دیوید گوگنهایم

کمال پورکاوه: بعد از خلق شــخصیت بهیادماندني جک بائر در ســریال 2۴، اینبار کیفر ساترلند در ســریال «بازمانده برگزیده»، در قالب رئیسجمهــور آمریکا با انبوهي از بحرانهاي تروریســتي و توطئههاي داخلي در کاخ سفید روبهرو ميشود که براي هیچکدام از آنها آمادگي چنداني ندارد. تریلر سیاسي جدید شبکه ايبيسي، بــا اتکا به قانوني کوچــک و کمکاربرد به نــام «بازمانده برگزیده» طراحي شــده که به حکومت اجازه ميدهد در صورت کشتهشدن رئیسجمهور و اعضاي کابینه، بتواند شــخصي را که از قبل معین شده بهعنوان پرزیدنت جدید معرفي کند؛ طرحي که بهناگهان وزیر دونمایه مســکن و شهرســازي را بعد از بمبگذاري تروریستي و نابودي کابینه، یکشبه به سمت ریاستجمهوري وقت ميرساند؛ ماجرایي که روند رو به جلو آن ما را به یاد نسخههاي تلطیفشده سریالهایي چون «خانه پوشالي» و «2۴» مياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.