ژورنال هنر

Shargh - - هنر -

نام نمایشگاه نقاشی: پس از یک شب طولانی نام هنرمند: فرح سلطانی نام گالری: ثالث نمایشگاه نقاشیهای فرح سلطانی با عنوان «پس از یک شب طولانــی» جمعه 9 تیر با حضور هنرمندان در گالری ثالث افتتاح شــد. این نمایشــگاه که شــامل 9 اثر در ابعاد 1٤0 در 110 و 130 در 130 و 2٨0 در 1٨0 میشــود از سبک پست پاپآرت برخوردار اســت. نقاشــیها با تکنیک اکریلیک روی بوم کشــیده شدهاند و شامل تصاویر اشیای روزمره بیاهمیت هستند.

هنرمندانی که در نخســتین روز این نمایشگاه از این آثار دیدن کردند ابراهیم حقیقی، گلی ترقی، صابــر ابر، فاطمه معتمدآریا، حمیــد امجد، امیر پوریا، مجید برزگر، فرهاد توحیدی، رضا گوران، و... بودند. این نمایشــگاه تــا 21 تیرماه در گالــری ثالث واقع در خیابان کریمخان زند ادامه خواهد داشت و عاقهمندان میتوانند همه روزه از آن بازدید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.