اعلام آمادگی وزیر بهداشت برای حضور در مراسم کیارستمی

Shargh - - هنر -

وزیر بهداشــت برای حضور در مراسم کیارستمی اعــام آمادگــی کــرد. براســاساین فرزنــد عباس کیارســتمی از تماس وزیر بهداشت خبر داد و گفت: دکتر قاضیزادههاشــمی پنجشــنبه، هشــتم تیر، با من تماس گرفت و برای حضور در مراســم ســالگرد درگذشــت عباس کیارستمی و ارائه توضیحات در آن جلســه اعام آمادگی کرد. بهمن کیارستمی به ایسنا گفت: به نظر میرســد مشــکل همکاری دانشــگاه شهید بهشــتی هم با توصیه ایشان حل شده و طبق صحبتهایی که انجام شــده است، دکتر حریرچی و دکتر پیوندی هم برای ارائه گزارش در مراسم سالگرد درگذشت عباس کیارستمی حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.