معرفی هیئت داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان تئاتر

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

هیئت داوران شــانزدهمین مســابقه مطبوعاتی ســالانه انجمــن منتقدان، نویســندگان و پژوهشــگران خانه تئاتــر معرفی شــدند. همزمان با پایان مهلت تمدیدشده فراخوان شانزدهمین مسابقه مطبوعاتی ســالانه انجمــن منتقدان، نویســندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، هیئت داوران این دوره معرفی شــدند. برهمیناساس، «ســیدفرید قاسمی» نویسنده و پژوهشــگر مطبوعات، «فریــدون عموزادهخلیلی» نویســنده و روزنامهنــگار، دکتــر «روحالله جعفری» اســتادیار دانشگاه، منتقد و پژوهشگر تئاتر، با همراهی «بابــک برزویه» عــکاس و مدرس عکاســی بهعنوان مشــاور هیئــت داوران در بخــش عکــس، داوری شانزدهمین مســابقه مطبوعاتی سالانه این انجمن را برعهده دارند. برگزیدگان این مسابقه طبق روال سنوات گذشته در نیمه دوم تابســتان سال جاری و در جریان برگزاری جشن ســالانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر معرفی و تقدیر میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.