فصل دوم «آبان» با پریوش نظریه

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

پخش فصل دوم «آبــان» که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاستجمهوری، وقفه کوتاهی در پخش آن ایجاد شــده بود، با اجرای پریوش نظریه و به ســردبیری نیلوفر لاریپور و تهیهکنندگی مهدیا عابدی از سر گرفته شد. فصل دوم این برنامه با حضور شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با بحثهایی جنجالی از خروج بانوان بدون اذن همســر تا حضور زنان در ورزشگاهها، آغاز شده بود. آبان برنامهای اســت درباره زنان که در این فصــل با رویکــردی اجتماعی و نگاهــی عمیقتر به مســائل و دغدغههای زنــان در حوزههای مختلف از نگاه فعالان اجتماعــی، هنرمندان، ورزشــکاران و... خواهد پرداخــت. آبان را میتوانید شــنبه هر هفته ساعت 9 شب از شبکه اجتماعی آپارات دنبال کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.