تأثیر قاچاق کالا بر سبک زندگی

Shargh - - اقتصاد - سارا شاکری*

فرهنــگ مصرفگرایی و تغییر ســبک زندگی و به موجب آن کمرنگشــدن ارزشهای ایرانی و اسلامی و افزایش ناهنجاریهــای فرهنگی و اجتماعی از آثار قاچــاق کالاســت. قاچاق کالا حتی فرهنگ و ســبک زندگی افراد را نیز تحتتأثیر اثرات مضر قرار میدهد. ســبک زندگی میتواند به علایق، نظــرات، رفتارها و جهتگیری رفتاری یــک فرد، گروه یا فرهنگ اشــاره کند. ســبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه اســت. وقتی تجملگرایی و میل به سمت زندگی اشــرافی بهعنوان «ســبک زندگی» برتر در جامعه مینشــیند، کسانی، حتی با تفاوتهای فکری و اجتماعــی و عقیدتی، برای دســتیابی به آن ســبک زندگی برتر، همه چیز را زیــر پا میگذارند تا به ســبک زندگی غالب برســند. هنگامی که در جامعه اســتفاده از کالاهای خارجی بهعنــوان نماد تمدن و پیشــرفت و برتری اجتماعی شــناخته میشــود، هر فردی تلاش میکند تا برای همســو و همرنگشدن با دیگران، به خرید و مصــرف کالای خارجی، خصوصا با برندهای مطرح و شناختهشــده از هر طریق ممکن اقدام کند. خواه خرید این کالاها از طریق مبادی رسمی و قانونی باشــد، خواه تهیه کالاهای خارجی قاچاق یا حتی خرید کالاهای تقلبی و بیکیفیت. وجود عوامل و شــرایط ذکرشــده در یک جامعه فرصت خوبی به کسانی میدهد که کالاهای خارجی و قاچاق را عرضه میکننــد و اســتقبال از این کالاها در ســالهای اخیر باعث شــده تولید ملی صدمهای جدی ببیند. باوجود اینکه در ظاهر همه مخالف کالاهای قاچاق و خارجی هســتند، اما وقتی حرف خرید به میان میآید، انتخاب اول بســیاری همان کالاهای غیرایرانی اســت. در این میان متأســفانه تبلیغات گستردهای هم برای کالاهای خارجی انجام میشــود. هزینههای سرســامآوری که برای تبلیغات کالاهــای خارجی که بعضا هم قاچاق هستند، میشود و در سرتاســر شهر به وفور مشاهده میشود، خود از عوامل افزایش تمایل مصرفکننده به استفاده از کالاهای خارجی است که در نتیجه موجب تغییر در ســبک زندگی و مصرف مردم شده و با تغییر الگوی مصرف، موجب رایجشدن فرهنگ تجملگرایی میشــود. در شرایطی که این فرهنگ بر جامعه حاکم باشد و افراد سبک زندگی خود را اینگونه تعریف کرده باشــند، زمانی که برای خرید وارد مغازه میشوند، در ابتدا به دنبــال برندهای معــروف خارجی میگردند و حتــی ممکن اســت عطری خوشبوتر را که اســم ایرانی دارد به ادکلن معروفتر خارجی ترجیح ندهد. در این بین نیز هســتند کســانی که با فروش کالاهای قاچاق، رســما چوب حراج به تولیــد ملی میزنند و عامل ورشکســتگی بســیاری از فعــالان اقتصادی و صنایع بزرگ کشــور میشوند. امروز بیش از هر زمانی شــاهد نفوذ کالاهای خارجی در بازار ایران هســتیم، نفوذ کالاهایی که در موارد زیادی مشــابه باکیفیتتر آن در داخل کشــور تولید میشــود، اما بــه دلیل در دسترسبودن کالای خارجی که بهصورت قاچاق وارد کشور شده است و همچنین احساس برتری کاذبی که مصرفکننده از اســتفاده از کالای خارجی به دســت میآورد و البته قیمتهای پایینتر کالاهای قاچاق در مقایسه با کالاهای باکیفیت ایرانی یا کالاهای خارجی که بهصورت رسمی وارد شدهاند، دلیل تمایل و گرایش مردم به خرید و مصرف کالاهای خارجی اســت. بهتر اســت هر فرد خودش را در اولویت قرار دهد و سپس بهصورت زنجیــرهای آن را به دیگــران انتقال دهد تا این درک اشــتباه که خرید و استفاده از کالای خارجی نشاندهنده برتری یک شخص یا یک طبقه اجتماعی بر دیگری اســت از اذهان مردم پاک شــود. احساس مسئولیت نســبت به کشــور و آینده آن نیز از صفاتی اســت که هر فرد در جامعه خود باید داشته باشد. در برخــی زمینهها نمیتوان فقط مســئولان و مدیران را مقصر دانســت، گاهی تکتک اعضای یک جامعه در جاافتادن برخی از بدفرهنگیها سهم دارند.

*دکترای مدیریت بازاریابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.