برنامههای بورگوارد برای ورود به ایران

Shargh - - اقتصاد -

‪BORGWARD Group AG‬ ، تولیدکننده جهانی خــودرو، برنامههای خود را برای واردشــدن به بازار خودرو ایران اعلام کرد. ‪Ulrich Walker‬ ، مدیرعامل شــرکت ‪BORGWARD Group AG‬ ، میگویــد: «BORGWARD پیشــنهاد واقعا ویژهای برای ارائه به بــازار ایــران دارد. به گفته وی، ایــن خودروهای پرطرفــدار میتوانند در آن واحد چندیــن نیاز مهم رانندگانی را که به دنبال یک خودرو لوکس هســتند، نام تجاری برایشان مهم است و میخواهند بهراحتی همراه خانواده در یک ماشین جادار و بزرگ بنشینند، فراهــم کنند. وی افــزود: «این همه ماجرا نیســت. قصد داریم احســاس خریداری یک ماشــین لوکس را مجــددا تعریف کنیم و بالاترین ســطح خدمات را داشته باشیم».

ویتأکیــدکــرد: و دومــدللوکــس ‪bx7 Bx5‬ BORGWARD هســتند. یک SUV اســت که BX5 به راننده حس جوانی، انرژی، هوشــمندی و ایمنی میبخشد. تلفیق زیباییشناســی و فناوری پیشرفته آلمانــی ترکیبــی کامــل از قــدرت، فرمانپذیری و هوشمندی را به ارمغان میآورد.

مدیرعاملشــرکتبورگواردافزود: بزرگتر BX7 و لوکس اســت که با فضای داخلی بسیار چشمگیر، امکانات متنوع همراه با پنج، شــش و هفت صندلی حــس خوبی را به راننده منتقــل میکند چراکه این خودرو دارای سیستم هوشمندی است که به راننده اجازه میدهد از طریق تماس چشمی، لمسی و صدا ارتباط برقرار کند.

ارائــه خدمــات باکیفیت بــه مشــتریان یکی از مــواردیاســتکــه درسیســتم BORGWARD جدید خرید اهمیت بســیار زیادی به آن میدهد. بر همین اســاس برای تســهیل در ارائه بهتر خدمات،

متعهــد بــه ارائه تجربه مشــتری در BORGWAD سطح بالا و لوکس است و تا پایان سال 2017، تجربه خرید خودرو خارجی را در ایران بازتعریف میکند. تــام انلیکــر، معــاون فــروش و بازاریابــی

، میگویــد: «بــا وجــود ‪BORGWARD Group AG‬ اینکه این نوع از فروشــگاهها گران هســتند و نیاز به ســرمایهگذاری درخورتوجهی دارند، از روی تجربه میدانیم که این نوع فروشــگاهها در بین مشــتریان خودروهــای لوکــس بســیار محبوب هســتند زیرا سرویس لوکســی ارائه میدهند. در ایران ما متعهد به یک تجربه خرید لوکس هستیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.