جزئیات حمله هکری اخیر به بعضی سایتهای ایرانی

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

معاون وزیر ارتباطات درباره حملات اخیر هکری به برخی سایتهای ایرانی گفت: این حملات اگر از نوع منع ســرویس بود، در لایــه ارتباط اینترنت با شــبکه ملــی اطلاعات دفع میشــد کــه حملات اخیر از نــوع دیفیسکردن بوده اســت. محمدجواد آذریجهرمــی درباره اخباری مبنی بر حملات هکری به برخی ســایتها و پایگاههای اطلاعرســانی که در مــواردی تصویر داعش روی آنها بوده و منتســب به گروه داعش میشــود، گفت: به لحاظ تعریف شبکه ملی اطلاعات اگر ســایتی مورد حمله منع سرویس از انــواع داس و دیداس آتش قرار بگیرد، برای ارتباط اینترنــت با شــبکه ملی اطلاعات ایــن حمله را دفع میکنیم و برای این کار ســپر دفاعی گذاشــتهایم و از حملات منع ســرویس جلوگیری میکنیم. وی ادامه داد: حملــه اخیر از نوع منع ســرویس نبوده بلکه از نوع دیفیسکردن بوده است که متولی سایت احتمالا بهروزرســانیها را انجام نداده یا مشــکلی در پیکره امنیتی آن سیستمها وجود داشته است که مسئولیت این موضوعات با دایرکنندگان سایتها است. جهرمی خاطرنشــان کرد: در این موارد اگر متولیان سایتهای مورد حمله از بخش امنیتی سازمان فناوری اطلاعات درخواســت کمک کنند، این بخش به ســرعت وارد عمل میشــود و کمک خواهد کــرد. وی تأکید کرد: بنابرایــن در حملههای اخیر و از نــوع دیفیسکردن وزارت ارتباطات نقش حمایتی دارد اما در حملههای منع سرویس نقش مستقیم را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.