بار دیگر تجمع اعتراضآمیز پلاسکونشینان

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: کســبه پلاســکو صبح دیروز بار دیگر در مقابل بنیاد مســتضعفان که مالکیت این ساختمان را بــر عهده داشــته، تجمع کردهانــد. در هفتههای گذشــته این حداقل پنجمین تجمع پلاسکونشــینان بهمنظور پیگیری مشکلاتشــان محســوب میشود. اکنون به گفته برخی کســبه حاضــر در این تجمع، عمده خواســته و مطالبه این افراد پیگیری عملیات بازسازی ســاختمان پلاســکو و مقاومسازی بخش باقیمانده آن به شمار میرود. طبق اظهار این افراد اکنون بخشی از ســاختمان پلاسکو که بدون آسیب باقــی مانده، به دلیل مطرحشــدن بحثهایی مانند مقاومسازی، تعطیل بوده و کسبه امکان فعالیت در واحدهای خود را ندارند. برهمیناساس خواسته این افراد آن اســت که علاوه بر آغاز روند بازســازی برج پلاســکو، افراد صاحب ملک در بخش شــمالی این پاســاژ هم بتوانند پس از مقاومسازی به واحدهای خود بازگشته و کسبوکار خود را دنبال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.