جدول2860 طراح:بيژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- دســت نخــورده- در امانبــودن- تقاضــای کنارهگيری از شغل ۲- آشفته و پريشان- کشته شدههرچيــز ســبک وزن ۳- خويشکاری- الکل ســفيد 4- بعد از روسيه پهناورترين کشور جهان است- آخرين غزوه پيامبر اسلام )ص(- بسيار بد و ناگوار 5- علامت اختصاری نســخه بــدل- از زبانهای برنامه نويســی کامپيوتر- دارای گمان بد نســبت به کسی 6- داداش خالــه- آلبومی با آواز ســالار عقيلــی- محکمکردن ۷- رســم- رودی جــاری در مازنــدران- چليپــا ۸- آويخته- پســنديده شده- ســلام ۹- زد و خورد- پاره آتش- ابزار درودگری 1۰- قومی ايرانی- واحدی برای اندازهگيری زاويه- پايه و اساس 11- فرمانروای حبشی کــه با گروه فيلســواران به مکه حملــه کرد- رمانی نوشته فهيمه رحيمی- حرف عطف عربی 1۲- نيکوقسمتی از فشــنگ- دوی استقامت 1۳- وعده دروغرمان مشــهور اتل ليليان وينيچ ايرلنــدی 14- بصيرتوالی تعدادی از اصوات در موســيقی- ماءالشــعير 15- کشوری در همسايگی سودان و سومالی- عرضه و توانايی – نمیشنود.

عمودی:

1 – مکانهــا- زمين پر از ســنگ- حرف همراهی -۲ قابــل ارتجــاع- آدم بیعــار- خداونــدی ۳- درياچهای در ترکيه- طراحی مقدماتی- خداشناس 4- باشــکوه و مجلل- فرياد بلند- نوبت بازی 5- بوی افزار- ترس و بيم 6- مرطوب- خاکستر- سفيدپوست ۷- از اجزای پيراهن- آماده و مهيا- شــهری در روسيه ۸- عيد ويتنــام- به تفــاوت ميزان صــادرات و واردات کشــور میگوينــد- سوســن زرد ۹- محــل تقاطــع دو ديوار- اشــارهوار- آب دهان 1۰- از سازهای زهی- بينادســتور 11- کاملکردن- دارای اسم مشترک 1۲- گلخن حمام- ســخت و محکم- مقبره امامــان و بزرگان دين 1۳- اسباب بازی دختران- تيز- حيوان نجيب 14- دزديده گوشکــردن- انتقال صفات از والدين به فرزندان – بالابر خودرو 15- مادر عرب- لجباز- چندوجهی منتظم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.