ترامپ؛ پيغام براي کره شمالي

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي:

رئيسجمهور تازهکار کرهجنوبي براي گفتوگوهاي تجاري و امنيتي و صلح در شــرق آسيا راهي واشــنگتن شده بود، اما با توپ پر ترامپ مواجه شــد. رئيسجمهور آمريکا همينطور که در باغ رز کاخ ســفيد در کنار همتاي کرهاي خود قدم ميزد، واضح و روشن براي همسايه شمالي آقاي مون جائه اين پيغام را داد که حوصله ما از دســت شما سر رفته و طاقتمان طاق شــده است. توضيحي درباره اينکه چرا طاقت ترامپ طاق شده و کدام کنش کرهشمالي صبر استراتژيک ايالات متحده را به پايان رسانده، منتشر نشده، اما به نظر ميرسد ماجراجوييهاي هستهاي اين کشور و همچنين فعاليتهاي اقتصادي مشترک با چين باعث چنين واکنشي از سوي ترامپ شده است. ترامپ در اين ديدار به کرهشمالي هشدار داده منتظر يک پاسخ جدي باشد. البته آقاي مون جائه اين وسط را گرفته و گفته اميدواريم کرهشمالي به ميز مذاکرات بازگردد.

عکس: آسوشيتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.