عرسال؛ گرد و خاک انتحاريون

Shargh - - روزنامه -

ســربازان ارتش لبنان ورودي عرسال را مراقبت ميکننــد، مبادا دوباره گرفتار عمليات تروريســتي شــوند. پنج نيروي تروريســتي کــه جليقه انتحــاري به تن داشــتهاند، وارد کمپ آوارگان ســوري در ارتفاعــات عرســال لبنان شــدهاند و خودشان را منفجر کردهاند. هدف اصلي ايــن افراد حمله به نظاميان لبناني بوده است. در عمليات تروريستي کمپ نور و قاريه عرسال يک کودک کشته و تعدادي از نظاميــان لبناني هم زخمي شــدهاند. مســئوليت اين حمله را هيچ گروهي به عهده نگرفته، اما گفته شــده اين حمله در واکنش به عمليات پاکســازي کمپ نور و قاريه صورت گرفته است.

عکس: رويترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.