موصل؛ آخرين شليک

Shargh - - روزنامه -

سربازان عراقي دور و بر مسجد نوري کمين کردهاند تا حملههاي احتمالي را پاســخ بدهند. هفته پيش مناره مهم و تاريخي حدباء در اين مســجد به دست داعشيها ويران شد. مسجد نوري، محل خطبهخوانــي و بيعت ابوبکر البغدادي و اعضــاي داعش، ســقوط کــرده و به دســت نيروهاي عراقي افتاده، اما پروژه آزادسازي موصل هنوز کامل نشده است. حــدود ۲.5 کيلومتر مربــع مانده تا اين هدف محقق شــود. جنگهاي کوچه به کوچه ادامه دارد و آخرين تيرها شــليک ميشــود. با پيروزي نيروهاي عراقي در موصل، بزرگترين پايگاه داعشــيها در عراق از دست خواهد رفت.

عکس: آسوشيتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.