سمبل زنان در قرن گذشته درگذشت

Shargh - - روزنامه - نکته:

صفحه يــک روزنامــه فيگاروی فرانســه با عکســی از خانم ســيمون وی آغــاز میشــود. ايــن تصويــر او را در دوران اوج محبوبيت، معروفيت و موفقيت يعنی در اواسط دهه ۷۰ ميلادی به تصوير کشيده است. او در آخرين روز ماه ژوئن و در ۸۹سالگی و درحالیکه هيچ نشــانی از شوروشــر دوران جوانیاش نداشت، درگذشــت. روزنامه فيگارو به مناســبت درگذشت خانم وی، تيتر يک خود را به او اختصاص داده و نوشــته: «ســيمون وی، سمبل زنان در قرن گذشــته بود». او از اردوگاههای آشويتس جان سالم بهدر برد، برای حق زنان در زمينه سقط جنين فعاليت کرد، مدتی وزير بهداشــت فرانســه بود. به عضويت شــورای قانون اساسی فرانســه درآمد. رياســت پارلمان اروپا را تجربه کرد و همواره در حــال فعاليت و مبارزه بود. فيگارو مجموعه يادداشــتی در رثای او در صفحات داخلی تهيه کرده اســت. اين روزنامه فرانسوی او را مرجع خوبی برای نســلهای جوان اين کشــور معرفی کرده تا در موضوعــات مختلف به او رجوع کنند. ايــن روزنامه در خبری ديگر به ترامپ و حواشــی و دردســر توييتهايش برای جمهوریخواهان آمريکا پرداخته اســت. فيگارو نوشته ترامپ در توييتهايش بهوضوح از کلماتی که بار توهينآميز و جنســی دارند، اســتفاده میکند و همين مســئله باعث خشــم و عصبانيت همحزبیهای او در آمريکا شــده است. ترامپ در درگيریهای تازهاش با يک مجری زن تلويزيونــی با الفاظــی توهينآميز به توصيف اندام او در توييترش پرداختــه و زمينه ناراحتی جمهوریخواهان را فراهم کرده است.

صفحه يک فيگارو متأثر از خبر درگذشــت خانم وی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.