رئيس شورا کنارهگيری کرد

Shargh - - روزنامه -

بعــد از چنــد هفته کــه از حادثه مرگبــار آتشســوزی در برج گرنفل میگــذرد، گاردين در تيتر يک خبر میدهــد رئيس و معاون شــورای منطقه استعفايشــان را نوشــتهاند و کنارهگيــری کردهاند. گاردين مینويســد انتقادات نسبت به عملکرد اين مسئولان در حين آتشسوزی و مســائل قبل از آن، آنقدر زياد شــد تا بالاخره رئيس و معاون شــورای شــهر منطقه کنزينگتون و چلسی تصميم گرفتند کنارهگيری کنند. گزارشهای منتشرشده از حادثه آتشسوزی در برج گرنفل لندن میگويد اين افراد در قبال مســئوليتهايی که بر عهده داشتهاند کمکاری و غفلت کردهاند. نامعلومبودن سرنوشت برخی از ســاکنان اين برج بعد از حادثه يکی از دلايلی اســت که فشــار بر مسئولان را افزايش داده اســت. در گزارش گاردين میخوانيم يکی از نجاتيافتگان اين حادثه در شــبکههای اجتماعی گروهی به اسم ســاکنان برج گرنفل راهاندازی و همســايهها را دور هم جمع کرده تــا برای پيگيری حق و حقوق قربانيان و مصدومان و ناپديدشــدهها در دســترس باشند. همين فعاليتهای ســاده و کوچک باعث شده تعدادی از وکلای داوطلب دفاع از اين شــهروندان را به عهده بگيرند و پيگير حق و حقوقشــان باشند. در عکس يک اين روزنامه خانم آنی ليناکس، خواننده و فعال حقوق بشــر، را مشــاهده میکنيم. گاردين در مطلبی به فعاليتهای متعدد او در زمينه موســيقی پرداخته و نوشــته آنی ابتدا برای کار در يک ايســتگاه راديويی آمريکايی استخدام شد. او هر روز پاســخگوی مخاطبانی بود که تماس میگرفتند و آهنگ درخواستی خود را اعلام میکردند و سپس به يکی از استعدادهای درخشان موسيقی تبديل شده است.

پرونده برج گرنفل در صفحه يک گاردين همچنان باز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.