قطر شروط همسایهها را نپذیرفت

Shargh - - روزنامه - نکته:

مهلت کشــورهای حاشيه خليجفارس به قطر تمام شد. اما قطر بهصراحت اعلام کرده شروط مدنظر آنها را قبول ندارد و نمیپذيرد. روزنامه الشرقالاوسط در تيتر يک اين ادعا را منتشر کرده است. يکی از شروط کشورهای عربستان، امارات، بحرين و مصر برای ازسرگيری روابط ديپلماتيک با قطر محدودشــدن رابطه اين کشور با ايران بوده است. همچنين عدم حمايت از گروههای تروريستی و... بههرحال قطر بســياری از ادعاهای طرف مقابل را رد کرده و از پذيرفتن شروط آنها سر باز زده است. با اين حساب چالش کشورهای حاشيه خليجفارس همچنان باقی میماند تا راهحلی ديگر پيدا شــود. الشرقالاوسط در گزارش خود مینويســد پوتين هم برای حل اين مشکل وارد ميدان شــده؛ از يک طرف با بحرين و از طرف ديگر بــا قطر گفتوگو کرده است. در اين گيرودار طرف اماراتی نيز اسناد جديدی را درباره حمايت قطر از گروههای تروريستی فاش کرده است. الشرقالاوسط در عکس يک کنفرانس ســالانه گروه منافقين را در پاريس به تصوير کشــيده است. مريم رجوی از ســران اين گروه در مرکز عکس بهخوبی ديده میشود. او در اين کنفرانس از لزوم تغيير در نظام حکومتی ايران گفته است. اين روزنامه در بخشی از صفحه يک خود به برگزاری مراسم عروسی مسی، ستاره فوتبال جهان، اشاره کرده است. اين مراسم در شهر روزرايو برگزار شده است.

خبرهای متعددی از سراسر خاورميانه و جهان در صفحه يک الشرقالاوسط بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.