برای خبر آزادی موصل آماده میشویم

Shargh - - روزنامه -

روزنامــه اماراتی نشــنالنيوز در تيتر يک از قول افســران عراقی مســتقر در منطقــه قديمــی موصل خبــر میدهد «اين شــهر در آستانه بازپسگيری کامل است. داعشیها مناطق متعددی از اين منطقه را از دست دادهاند». نشنالنيوز روی «چند روز آينده» تأکيد میکنــد. در گزارش اين روزنامه آمــده نيروهای عراقی بهصراحت میگويند: «برای آزادی اين شــهر آماده میشــويم و چند روز ديگر خبر پيروزی را میدهيم. ما داعشــیها را از مناطق مورد نظرشــان عقب راندهايم. اما تعدادی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر همچنان مقاومت میکننــد. اغلب آنها نيروهای خارجی هســتند». در اين گزارش به شکستهای داعش در سوريه هم اشاره شده است. در عکس يک روزنامه نشــنالنيوز هم خوشحالی و شادی نيروهای عراقی را بعد از عقبراندن داعشیها در موصل مشاهده میکنيم. نشنالنيوز در گزارشــی ديگر خبر میدهد ترامپ و اردوغان درباره بحران قطر با هــم گفتوگو کردهاند. روشهای حل اين بحران در گفتوگوی دو رئيسجمهور بررســی شده است. نشنالنيوز بهطعنه نوشته ترکيه در پی راهحلی برای رفع اين بحران اســت، اما نيروهايش را هم در قطر مســتقر کرده است. بعد از بروز چالش ميان کشورهای عربی خليجفارس و قطر، ارتش ترکيه در حمايت از قطر در اين کشور مستقر شده است.

عراق، سوريه و البته چالش قطر مهمترين سوژه صفحه يک نشنالنيوز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.