مصالحه ۷0 درصدی پروندهها در کلانتری

Shargh - - جامعه -

جانشــین فرماندهی انتظامــی تهران بــزرگ از مصالحه حدود 10 هزار پرونده در سهماهه ابتدای سال جدید در مراکز مشــاوره این فرماندهی خبر داد. ســردار غلامعلی کریمی با اشــاره به اهداف تأسیس مراکز مشــاوره و لزوم جلوگیری از افزایش حجم پروندههای ارســالی به مراجع قضائی، گفت: امروز ثابت شــده که مراکز مشــاوره میتوانند سهم بسزایی در کاهش حجم پروندههای ارســالی بــه مراجع قضائی ایفا کنند. جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر لزوم توجه هرچهبیشــتر به کمیت و کیفیتبخشی مراکز مشاوره، خاطرنشــان کرد: فرماندهی انتظامی تهران با تشــکیل مراکز 11گانه مشــاوره در ســرکلانتریهای خود به دنبال کاستن از مشــکلات و گرفتاریهای مردم بوده و با گســترش و تقویت مراکز مشاوره در نقاط مختلف شهر به استقبال حل مشکلات مردم با اســتفاده از پتانسیلهای اجتماعی رفته است. سردار کریمــی با اشــاره به اینکه در ســهماهه ابتدای ســال جاری 38هــزار و 458 مورد پرونــده قضائــی در کلانتریهای این فرماندهی تشکیل و از این تعداد 730 مورد به مراکز مشاوره و31 هزار و 835 مورد به دوایر کلانتری ارجاع داده شدهاند، عنوان کرد: از این تعداد پرونده ارجاعشــده به مراکز مشاوره با تــلاش همکاران ما 9 هزار و 80۶ مــورد یعنی بیش از 70 درصد به مصالحه ختم شــدهاند که این از جمله توفیقات و برکات مراکز مشاوره است. وی با اشاره به اینکه عمده مسائل ارجاعشــده به مراکز مشــاوره این فرماندهی خانوادگی، نزاع و درگیری، مواد مخدر و حقوقی اســت، بیــان کرد: پرداختن به مســائل و مشــکلات اجتماعی و رفع و رجوع آنها امروزه نیازمند نگاهی نو و تازه اســت و ما در مراکز مشاوره به دنبال ایجاد چنین دیدگاهی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.