«قطع مستمری» خردادماه مددجویان کذب است

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس سازمان بهزیســتی کشور «قطع مســتمری» افزایشیافتــه مددجویــان را کــه از فروردینماه امسال براساس مصوبه مجلس اعمال میشــود تکذیب کرد. انوشــیروان محسنیبندپی، درخصوص انتشــار اخباری مبنیبر قطع یکشبه مســتمری خردادماه مددجویان و عدم واریز آن به حساب برخی از تحتپوششان نهادهای حمایتی، گفت: سازمان هدفمندی یارانهها رقم افزایشیافته مســتمری را برای 529 هزار خانوار تحت پوشش بهزیســتی به طور کامل پرداخت کرده اســت. وی در ادامه تصریــح کرد: قرار بــود از خردادماه رقم افزایشیافته مســتمری در اختیــار کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد تا از خردادماه نهادهای حمایتی به طور مســتقیم رقم افزایشیافته مستمری را به حساب تحتپوششــان خود واریز کنند، اما این امر فعلا عملی نشــده و همچنان سازمان هدفمندی یارانهها رقم افزایشیافته مستمریها را به حساب کارت یارانــه افــراد واریز میکند. رئیس ســازمان بهزیستی کشــور ادامه داد: در ســه ماه گذشته، از فروردینماه تاکنون، بهزیستی و کمیته امداد همان ارقام پیشــین مســتمری را به حســاب مددجویان خود واریز میکنند، این در حالی اســت که سازمان هدفمندی یارانهها رقم افزایشیافته را بر اســاس فهرستی که کمیته امداد و بهزیستی در اختیار آنها قرار داده به حساب یارانه مددجویان واریز میکند. بندپی همچنین خاطرنشان کرد: در خردادماه رقم افزایشیافته مستمری از سوی سازمان هدفمندی یارانههــا برای 529 هــزار خانوار تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی به طور کامل واریز شده است و شــاید برخــی از مددجویان به علــت آنکه رقم افزایشیافته مســتمری به حساب یارانه آنها واریز میشود، نه حســاب مستمریشان، گمان میکنند این افزایش در خردادماه اعمال نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.