انتخاب گزینههای نهایی «شهردار تهران» در این هفته

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

عضو منتخب شورای شهر پنجم از انتخاب گزینههای شــهرداری تهران در جلســه آتی اعضای منتخب خبر داد. مجید فراهانی، با اعلام خبر تعیین کاندیــدای نهایی شــهرداری تهران در جلســه روز چهارشنبه هفته جاری اعضای منتخب شورای شهر پنجم گفت: درحالحاضر نام حدود 30 نفر بهعنوان کاندیدای شــهرداری تهران مطرح شده است که در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری هرکدام از اعضای شــورای شــهر میتوانند به ســه نفر از کاندیداهای مطرحشــده رأی دهنــد. عضــو منتخــب شــورای شــهر پنجم با بیان اینکه هــر کاندیدایی که بیش از پنج رأی کســب کند، به مرحله بعــدی راه مییابد، گفت: بــا انتخاب پنج نفر اول کــه بیش از پنج رأی کســب کردهاند، بررســی کاندیدای شهرداری تهران وارد مرحله دیگری میشــود و از آنها درخواســت میشــود تا در هفته آتــی برنامــه عملیاتی خود را برای اداره شــهر تهران به شورای شــهر ارائه کنند. عضو کمیســیون موقت برنامهوبودجه با بیان اینکه با مشخصشــدن پنج کاندیدای شــهرداری تهران از هفته آتی بررســی برنامههای آنها و پرسش و پاسخ از این کاندیداها آغاز میشــود، گفت: پس از استماع نظرات کاندیداها و بررســی برنامههای آنها مجددا رأیگیری خواهد شــد و نهایتا دو نفر انتخاب شده و پس از استقرار شــورای شهر پنجم شهردار تهران از میــان دو گزینه نهایی در جلســه علنی و در حضور خبرنــگاران انتخاب خواهد شــد. وی در واکنش به اسامی مطرحشده درخصوص گزینههای شهرداری تهران از ســوی برخی اعضای منتخب در پی جلسه روز گذشــته گفت: همه اعضای شــورای شهر آزاد هستند که اســامی کاندیداهای خود را اعلام کنند و هیچ منعی برای اعلام اسامی کاندیداها وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.