واکنش ناجا به انتشار فیلم شکنجه یک سرباز

Shargh - - جامعه -

شــرق:

در پی انتشــار فیلمی در فضای مجازی با عنوان شــکنجه مرزبانان ایرانی، دفتر ســخنگوی ناجا با تکذیــب این ویدئو توضیحاتــی را ارائه کرد. چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشــر و در آن ادعا شد که شــماری از اتباع افغان در مرز ایران و افغانســتان اقدام به شــکنجه و کتکزدن مرزبان ایرانی کردهاند. انتشــار این ویدئو واکنشهای زیادی را به دنبال داشت که دفتر سخنگوی ناجا دراینباره توضیحاتی داده اســت. براســاس توضیحات دفتر ســردار منتظرالمهدی، با تأکید بــر جعلیبودن این فیلــم اعلام کرد: بلافاصله بعد از انتشــار این فیلم، بررســیها در این خصوص آغاز و مشــخص شد که چنین فیلمی مربوط بــه ایران نبوده و هیچ ارتباطی بــا مرزبانان کشــورمان ندارد. در ایــن توضیحات با تأکیــد بر اینکه رنگ لباس مرزبانان ایرانی در شــرق کشــور خاکی اســت و مرزبانان ایرانی از رنگ ســبز اســتفاده نمیکنند، آمده است: بررســیهای بیشتر نشان داد که فیلم مذکور مربوط به یک سرباز دولتی افغانســتان اســت که در سال 91 از ســوی طالبان بازداشت و شــکنجه شده است. در پایان توضیحات دفتر سخنگوی ناجا تأکید شــده که نیروی انتظامی بــا افرادی کــه بخواهنــد امنیت روانــی جامعه را مخــدوش کرده و با انتشــار چنین تصاویــری اقتدار پلیس را به زیر سؤال ببرند حتما برخورد خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.