فروش عمارت ناصرالدینمیرزا نیازمند مجوز میراثفرهنگی

Shargh - - جامعه -

معاون میراثفرهنگی کشــور گفــت: معامله و فروش عمارت تاریخــی ناصرالدینمیرزا بدون مجوز سازمان میراثفرهنگی غیرقانونی است. محمدحسن طالبیــان درباره مزایده برای فــروش عمارت تاریخی ناصرالدینمیرزا گفت: «درواقع مالکیت و بهرهبرداری بناهای ثبتشــده در فهرســت آثار ملی در صورتی کــه با هماهنگــی و مجوز ســازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری باشــد میتواند تغییر کند. درباره این بنا نیز اگر قرار باشــد بنا از طریق مزایده به فروش برســد، دریافت مجوز و هماهنگی با سازمان میراثفرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری در زمان معاملــه به قوت خود باقی اســت و بایــد این فرایند قانونــی اتفاق بیفتد و در صورتی که ســازمان مجوز لازم را صادر کرد، صندوق بازنشستگی میتواند بنا را واگذار کند، ولی فعلا مرحله فروش مطرح نیســت و اعلام مزایده اســت و شــماره ثبت ملی بنا هم اعلام شده اســت». او افزود: «نکته بســیار مهم این است تمام ضوابــط و محدودیتهایی که از جهت حفظ و نگهداری یک اثر تاریخی ملزم به رعایتشــدن است باید جزء اســنادی باشد که زمان مزایده ارائه میشود. مثلا وقتی اعلام شــد این ملک در فهرســت آثار ثبت ملی قــرار دارد باید تمام ضوابط و اســناد این ملک نیز همراه این مزایده اعلام شــود. اگر اصول گفتهشده رعایت شود، ملک میتواند تغییر مالکیت پیدا کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.