پرونده املاک نجومی و حقوقهای نجومی در دادسرا

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس سازمان بازرســی کل کشور گفت: گــزارش پروندههــای املاک نجومــی و حقوقهای نجومی به دادسرا فرســتاده شده و این پروندهها در حال رسیدگی است. ناصر سراج در حاشیه همایش سراســری قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پروندههای املاک نجومی شــهرداری و حقوقهــای نامتعارف به کجا رســید، گفت: گزارش پرونده املاک نجومی و حقوقهــای نجومی به دادســرا فرســتاده شــده و ایــن پروندهها در حال رســیدگی اســت. تخلفات شــهرداری نیز در دســت پیگیری است و گزارش آن هم به دادسرا ارسال شده است. وی درباره موضوع آلودگی نیز گفت: دراینباره گزارشاتی به رؤسای سه قوه ارائه شده و صحبتهایی انجام شد که انشاءالله اتفاقات خوبی در پیش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.