حالا هدفم گآرمیفنتهادنی پورا مبعددزانایلبقاهرلمانمیپجهيان:ک توکيو است

Shargh - - ورزش -

شرق: تيم ملی تکواندوی مردان ايران اگرچه نتوانست از عنوان قهرمانی خود در رقابتهای قهرمانی جهان 2۰17 کرهجنوبی دفاع کند و بدون کسب حتــی يک مدال طلا، به کار خود در ايــن رويداد مهم پايان داد؛ اما دو مدال نقرهای به دســت آورد که در جای خود ارزشــمند بــود؛ مدالهايی که در وزنهای سبک به دست آمد و در تاريخ حضور تکواندوی ايران در مسابقات جهانی کمســابقه بوده است. آرمين هادیپور، يکی از دو تکواندوکار جوانی است که مدال نقره وزن منهای 5۴ کيلوگرم را کسب کرد. او در دوسالونيم حضور در ترکيب تيم ملی بزرگسالان، به هر هدفی که داشته، رسيده است؛

از مدالآوری در رقابتهای جام جهانی، دانشــجويان جهان و باشــگاههای آســيا گرفته تا کسب اولين مدال طلای آســيايی تکواندوی ايران در اين وزن و نايبقهرمانی دنيا.

هرچنــد هادیپــور رفته بود تا مانند مســابقات آســيايی 2۰1۶ فيليپين، تاريخساز شــود و اولين مدال جهانی وزن منهای 5۴ کيلوگرم را به نام خود ثبت کند؛ اما باز هم از نتيجهای که گرفته، خوشــحال است و ارزش مدالش را کم از طلا نمیداند.

او برای رســيدن به فينال حريفانی از هندوستان، اتيوپی، اندونزی، بلژيک و تايلنــد را از پيشرو برداشــت و در ديــدار نهايی، مقابــل نماينده نامدار کرهجنوبــی، مهد تکواندوی دنيا، قرار گرفت که با نتيجه 1۰ بر ۶ بازنده شــد و مدال نقره گرفت.

اين تکواندوکار 23ساله از اولين حضورش در رقابتهای قهرمانی جهان به «شــرق» میگويد: «بعد از اينکه توانستم اولين مدال طلای آسيايی ايران را بگيرم، خيلی انگيزه پيدا کردم تا طلای جهان را هم بگيرم. واقعا با همين فکر به کره رفتم؛ اما متأســفانه به آن چيزی که میخواســتم، نرسيدم. من قبلا با همه رقبايی که در اين مســابقات به آنها خوردم، مبارزه کرده بودم و شــناخت کافی از آنها داشتم. خوشبختانه همه آنها را هم با اختلاف امتياز بالا شکســت دادم. سختترين بازی، در فينال با «کيم» کرهای بود. من سال گذشته هم در رقابتهای گرندپری منچستر با او روبهرو شدم که با ناداوری بازنــدهام کردند. نــاداوری آن قدر محرز بود که حتــی داور آن ديدار را هم محروم کردند. صادقانه میگويم من چيزی از اين کرهای کم نداشــتم؛ اما به خاطر اينکه بدنم خيلی آسيبديدگی داشت، نتوانستم او را شکست بدهم. مــن ضربخوردگیهای زيادی از ناحيه زانو و مچ پا داشــتم. از نظر فنی و تکنيکی میدانســتم بايد چه کاری انجام بدهم؛ ولی اين آســيبديدگیها اجــازه نمیداد و آن توانايی لازم را نداشــتم که ضربــه بزنم. قول میدهم خيلــی زود انتقــام اين دو شکســت را از «کيــم» بگيرم. ما بــاز هم به هم میخوريم؛ مســابقات گرندپری مســکو کمتر از يک ماه ديگر برگزار میشود و آنجا انتقامم را میگيرم.»

او حالا با دراختيارداشــتن عنــوان نايبقهرمانی جهان، بــه رفتن روی سکوی بازیهای المپيک فکر میکند: «من در اين مدت کوتاه دوسالونيمی که در ترکيب تيم ملی بزرگســالان بودم، از هيچ تلاشی دريغ نکردم. در هر ميدانی هم که شــرکت کردم، مدالآور بودم. الان فقط به فکر رســيدن به بازیهای المپيک و گرفتن مدال آن هستم. اميدوارم بتوانم اين روز را ببينم .»

پيش از آرمين هادیپور، فيضالله نفجم )نقره(، سيروس رضايی و ميثم باقــری )برنز(، تکواندوکاران پيشــين تيم ملی تکوانــدو در وزن منهای 5۴ کيلوگرم، سابقه مدالآوری در مسابقات قهرمانی جهان را داشتهاند.

اين تکواندوکار گيلانی درباره مدالآوری کمرنگ تکواندوکاران سبکوزن ايران در ميادين آســيايی و جهانی میگويد: «قــدرت اصلی وزنهای پايين دســت کشــورهايی مانند چين، کره و تايلند اســت. آنقدر نفراتشان در اين وزن زياد است که مدالهای بيشــتر مسابقات دست آنهاست؛ اين در حالی است که در کشــور ما، نفر اصلی اين وزن من هستم و نفر ديگری پشت سر من نيســت. در مقابل، قــدرت تکواندوی ايران در وزنهای بالاتر اســت؛ ما هم که تا بــه اينجای کار موفق بوديم. اميدوارم ايــن روند تا المپيک 2۰2۰ ادامه پيدا کند .»

ميرهاشــم حســينی، ديگر عضو تيم ملــی تکواندوی کشــورمان در مســابقات قهرمانی جهان بود که در وزن منهــای ۶3 کيلوگرم، به مدال نقره دست يافت.

تیم ملی تکواندو در شرایطی روز گذشته از مسابقات جهانی بازگشت که محمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو، همچنان مورد انتقاد پیشکسوتان این رشته قرار میگیرد. روز گذشته هم گروهی از قهرمانان سابق تکواندوی ایران، عملکرد پولادگر را عامل اصلی افت این رشته ورزشی دانستند. در همین رابطه، محمدرضا داورزنی، معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزشوجوانان، وجود تفرقه بین اهالی تکواندو را عامل اصلی مشکلات این رشته دانست. این در حالی است که برخی کارشناسان از دوستی پولادگر با داورزنی و وزیر ورزش انتقاد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.