تغيير و تحول، نياز جدی سازمان ورزش شهرداری تهران

Shargh - - ورزش - سیدافشین گنجبخش کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

ايــن روزها همه نگاهها به ســوی انتخاب شــهردار تهران اســت اما در کنار اين مســئله سرنوشتســاز، ضرورت تغييرات اساســی در سازمانهای زيرمجموعه شهرداری احساس میشود که از جمله اين سازمانها میتوان به ورزش شــهرداری تهران که نحوه مديريت آن با انتقادات جدی از طرف صاحبنظران همراه است، اشاره کرد.

ورزش شهرداری تهران به تعریف دوبارهای نياز دارد

در ســال 138۴ اداره کل تربيتبدنی شــهرداری تهران زير نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران تأسيس شد و در سال 1388 به دليل گستردگی و حجم بالای فعاليتهای ورزشی شهرداری تهران، اداره کل تربيتبدنی که مسئول برگزاری فعاليتهای ورزشی و تفريحی بود و شرکت فرهنگی- ورزشــی شــهر که مديريت بهرهبرداری مجموعههای ورزشــی شــهرداری را برعهده داشت، ادغام شدند و سازمان ورزش شهرداری تهران تشکيل شد. در کشورهای توسعهيافته، شهرداریها در برگزاری رويدادهای بزرگ و مهم ورزشــی مشارکت دارند اما بهطور مستقيم در ورزش حرفهای ســرمايهگذاری نمیکنند؛ به دليل آنکه محدوده فعاليت شهرداری بايد در چارچوب خدماترســانی به شهروندان و نگهداری شهر، تعريف شود. برای مثال، در لندن، شهرداری اين شهر در بازسازی و ساخت ورزشگاههای ميزبان المپيک 2۰12 به دليل اينکه پس از برگزاری مسابقات المپيک، استاديومهای ساختهشــده يا بازسازیشــده برای ارائه خدمات در اختيار شهروندان قرار میگيرند، مشــارکت داشت. در شهر تهران در 12 ســال اخير شاهد توسعه اماکن ورزشــی بودهايم اما در موارد بسياری هم شهرداری تهران از وظيفه ذاتی خود که همان توســعه اماکن ورزشی و بهادادن به ورزش شهروندی است، فاصله گرفت و رو به هزينهکردن در ورزش حرفهای آورد. نمونه بارز آن اسپانسرشــدن شهرداری تهران برای تأمين بخشی از هزينههای تيمهای سرخابی پايتخت بود که البته اين تفکر نادرست در بين شورای شهر نشينان دوره چهارم هم قابل رؤيت است تا جايی که عضو اين شورا در اظهارنظری غيرکارشناســی، از دولت درخواســت واگذاری مالکيــت تيمهای پرطرفدار پايتخت به شــهرداری تهران را داشت، در صورتی که باشگاهداری حرفهای از وظايف شهرداری تهران نيست! به دليل اين مشکلات، مأموريت و اهداف اصلی شهرداری تهران در حوزه ورزش بايد دوباره تعريف شود تا شهرداری بتواند نقش خود در خدمت به ورزش را به درستی ايفا کند.

نياز به بازمهندسی ساختار اصلی

اگر به ســاختار سازمان ورزش شهرداری نگاه کنيم، شاهد آن هستيم که «موازیکاری» در بسياری از بخشها مشاهده میشود. برای مثال در چارت سازمان ورزش شــهرداری تهران، بخشی با عنوان حراست قرار دارد که اين بخش وظايف پشــتيبانی و تأمين امنيت را برعهــده دارد و در کنار آن واحد ديگری با عنوان بازرســی قرار گرفته است که وجود آن غيرضروری است. از نظر اصول مديريت آن هم در ورزش که جزء ارکان اصلی مباحث فرهنگیاجتماعی محســوب میشــود، بايد واحدی به نام «نظارت و ارزشيابی» در ســازمان وجود داشته باشــد که اين واحد متشــکل از افراد کاربلد و دارای شرح شغل است. وظيفه واحد نظارت و ارزشيابی اين است که به شناسايی نقاط ضعف و قوت و همچنين به پيشنهاد برای بهبود عملکردها، بپردازند. نکته تأملبرانگيز ديگری که در چارت ســازمان ورزش شــهرداری به چشم میخــورد، وجود معاونت برنامهريزی و توســعه در کنــار معاونت ورزش آقايان و معاونت ورزش بانوان اســت! يعنی سه معاونت همرديف هم قرار دارند که میتواند به دو معاونت تخصصی تبديل شود. ذکر اين مسئله لازم است که هرچه ســازمان بزرگتر شــود، از چابکی و انعطافپذيری کمتری برخوردار اســت. به همين منظور ضرورت بازمهندســی ساختارهای اصلی سازمان ورزش شــهرداری تهران و سازماندهی وضعيت فعلی organiz-( ing) برای افزايش کيفيت خدماترســانی به شــهروندان و کاهش قيمت تمامشده، احساس میشود.

تجدیدنظر در نحوه بهکارگيری منابع انسانی

امروزه مهمترين سرمايه هر ســازمان، نيروی انسانی است. در واقع يک ســازمان با تعداد کمی نيروی انسانی متخصص، کارآمدتر از سازمانی است که تعداد زيادی نيروی انســانی دارد و برای هر کدام نيز شــرح شغل تعيين نکرده اســت. در ســازمان ورزش شهرداری هم دقيقا مشــابه همين اتفاق رخ داده. بــا وجود اينکه «اتکا به نيروی انســانی متعهد و متخصص» جزء رسالتهای ســازمان تعريف شده اما از ســويی ديگر خلاف اين موضوع را در ســطوح مختلف مشاهده میکنيم. در واقع در سازمان ورزش شهرداری تهران بســياری از افرادی که مسئوليت دارند، فاقد انگيزه لازم و خلاقيت در کار هستند. دليل بیانگيزهبودن اين افراد هم نشئتگرفته از فقدان کارگزينی صحيح staffing() در اين مجموعه اســت. علم مديريت، وظايف متعددی را برای مدير تعيين کرده، از جمله مهمترين آنها میتوان به «بســيج منابع و امکانات» اشــاره کرد. همچنيــن میتوان به اين نکته هم اشــاره کرد که در ورزش، منابع و امکانات فقط جنبه اقتصادی را شــامل نمیشــود بلکه منابع انســانی فراوانی نظير شــخصيتهای ورزشــی، قهرمانان، مربيان و استادان دانشــگاه وجود دارند که به دليل تجربه، دانش، آگاهی، محبوبيت و... میتوانند کمک منحصربهفردی به سيســتم داشــته باشند، با وجود اين شهرداری تهران بهخصوص در بخش ورزش، از همه منابع انسانی استفاده نکرده و در ســالهای گذشته فقط کســانی را جذب کرده که از بُعد سياسی با خط فکری آنها همخوانی داشــتهاند و به نوعی سياســت انحصارطلبی را در پيــش گرفته اســت. حاصل اين نــوع نگاه جناحی يــا حزبی موجب خدشهدارشدن روح مديريت فراجناحی در ورزش میشود.

بازنگری در برنامهریزی برای آینده تهران

اگر همايشهای اجراشده در ورزش شــهرداری تهران مورد بازبينی قــرار گيــرد، به اين مســئله برخورد میکنيــم که بســياری از آنها فاقد فاکتورهايی نظير «کارايی» هستند و در نهايت مسير رسيدن به چشمانداز را که همان ارتقاي ســطح مشــارکت در ورزش شــهروندی است، طی نکردهانــد. دلايل متعددی را میتوان برای اين معضل معرفی کرد ولی جامعتريــن علت را میتــوان در نبود «ادبيات پيشــينه» اين همايشها جستوجو کرد. بهعنوان نمونه؛ در سالهای گذشته همايش ورزشی با هزينه ميلياردی که توجيه اقتصادی ندارد، در بزرگترين ورزشگاه تهران برگزار کردهاند اما پيش از آنکه به اهداف ورزش شهروندی نزديک باشد، شبيه ميتينگ سياسی بوده است! به نظر میرسد گزارشدهی شفاف در موضوع بودجه هزينهشده شــايد بتواند ابهاماتی را که در اين خصوص وجــود دارد برطرف کند. به طور کلی، نحوه برنامهريزی planning() در مديريت به اين شکل است که ابتدا اهداف مشخص و براساس هر هدف، اســتراتژی خاصی طراحی ميشــود. ممکن اســت برای رسيدن به يک هدف استراتژیها تشابه داشته باشند ولی در اجرا بايد تا بهدستآوردن نتيجه نهايی هر کدام جداگانه دنبال شــوند. هر استراتژی، تاکتيکهای متعــددی دارد کــه آن تاکتيکها نيز بايد در جهت تأمين سياســتهای کلان ســازمان، انتخاب شــوند. متأسفانه در ســازمان ورزش شهرداری تهــران بين مأموريت، اهداف و اســتراتژیها همخوانــی وجود ندارد و ايــن ناهمخوانی در صورتــی به وجود آمده که يکــی از وظايف اصلی مديريت، هماهنگی بين همه اجزا برای تحقق چشمانداز است. با وجود همه مشــکلاتی که در سالهای گذشته سازمان ورزش شهرداری تهران داشته، اميد میرود با انتخاب شهردار جديد تهران، از مختصصان جوان، صاحــب فکر، خلاق، باانگيزه و دلســوز در بخشهای مختلف مديريت شــهری استفاده شود تا با اعتماد به نســل سوم مديريتی کشور، فرصت خدمتگزاری برای همگان مهيا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.