تلاشم را بيشتر ميکنم

Shargh - - ورزش -

کيميا عليزاده پس از نايب قهرماني در مســابقات جهاني ديروز با استقبال مسئولان وارد کشور شد. او در حاشيه مراسم استقبال از تيم ملي تکواندو گفت: «به خواسته اصلي خود که مدال طلا در مسابقات جهاني بود دســت پيدا نکردم اما در هر مسابقه تمام تلاشم را براي موفقيت و ســربلندي تکوانــدوي ايران انجام دادم و بابت عدم کسب مدال طلا از مردم عذرخواهي ميکنم. در بيستوسومين دوره رقابتهاي تکواندوي قهرماني جهان، ششــمين مدال دوران ورزشي خود را به دســت آوردم و هرچند تمام تلاش خود را براي عنــوان قهرماني در تمــام مبارزات انجــام دادم اما متأسفم که منجر به کسب مدال طلا نشد. او در ادامه گفتوگويش با پايــگاه خبري وزارت ورزش و جوانان نســبت به آينده اين ورزش ابــراز اميدواري کرد : «تيم تکواندوي بانوان ايران هم در مسير پيشرفت قرار دارد و بســيار بهتر از دورههاي قبل نتيجه گرفته است که همين ميتوانــد نويدبخش آيندهاي بهتــر براي اين رشــته ورزشــي در ايران باشــد». عليزاده با اشاره به مصدوميت خود گفت: «مربي به من اجازه مســابقه نداد امــا با اصرار خــودم مســابقه دادم ولي خوب همانطور که گفتم هدفم مدال طلا بود که اين مهم حاصل نشــد اما تلاش من قطعا در رويدادهاي آينده کسب بهترين نتيجه است و به منظور کسب افتخارات بهتر بــراي ورزش ايــران تمام تلاش خــود را انجام خواهم داد.» به اعتقاد برخي کارشناسان مصدوميت و دوري چندماهه عليزاده از تمرينات به او اجازه نداد بهترين عملکرد خود را ارائه دهد. برنز المپيک 2۰1۶ و يــک نقره و يک برنز جهاني مهمترين افتخارات اين بانوي پرافتخار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.