آغاز انتخابي جام جهاني چوگان در ايران

Shargh - - ورزش -

يازدهمين دوره رقابتهاي جام جهاني چوگان، بازيهــاي مقدماتــي منطقــه E (آفريقــا و غــرب آســيا( با حضور کشــورهاي هند، ايران، پاکســتان و آفريقايجنوبــي از امــروز در ايران و در دو باشــگاه چوگان قصر فيروزه و ذوالجناح نزاجا آغاز ميشود. مراســم افتتاحيه اين مســابقات شــنبه بــا حضور محمدرضــا داورزنــي معاونــت ورزش قهرمانــي وزارت ورزش، فريبــا محمديان معــاون امور بانوان ايــن وزارتخانه و دبيــر فدراســيون جهاني چوگان، نماينده فدراسيون جهاني، گلنار وکيلگيلاني رئيس فدراسيون چوگان در باشگاه قصر فيروزه برگزار شد. براساس قرعهکشي انجامشده تيم ملي ايران امروز ســاعت 18 با هند، چهارشــنبه 1۴ تيرماه ساعت 17 با پاکســتان و جمعه ســاعت 18 با آفريقايجنوبي به رقابت خواهــد پرداخت. «گلنــار وکيلگيلاني،» رئيس فدراســيون چوگان ايران ابــراز اميدواري کرد مليپوشــان با موفقيت در رقابتهــاي انتخابي به جــام جهاني اين رشــته صعود کننــد. او دراينباره گفت: «تيم ملي چوگان ايران نخســتين تجربه خود را در مرحله مقدماتي صعود به جام جهاني تجربه ميکند و بــا وجود جوانبودن، ســطح بازي آنان با حضور مربيان آرژانتيني بهبود يافته است». هدايت ايــران را مربيانــي از آرژانتين برعهــده دارند. جام جهاني چوگان در استراليا برگزار ميشود و ايران در صورت موفقيت در مسابقات تهران جواز حضور در جام جهاني را کسب ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.