غيبت حسن رحيمي در رقابتهاي انتخابي

Shargh - - ورزش -

مرحلــه نهايــي انتخابــي تيمهاي ملي کشــتي بزرگســالان ايران، روزهاي پنجشــنبه و جمعه برگزار ميشود و شماري از مليپوشان به دليل مصدوميت در اين مرحله از رقابتها غيبت دارند. به گزارش ايرنا، يکي از شــاخصترين غايبان مرحلــه نهايي انتخابي تيم ملي «حســن رحيمي»، دارنده مدال برنز المپيک 2۰1۶ ريــو و دارنده چهار مدال طلا، نقره و برنز جهان است. او در حالي که در ماههاي گذشته خود را آماده حضور در مرحله نهايي انتخابي تيم ملي ميکرد، از ناحيه زانوي پاي چپ، بار ديگر دچار مصدوميت شد و بــه احتمال فراوان در اين رقابتها به روي تشــک نميرود. ســيداحمد محمدي آزادکار قائمشــهري و پديده وزن ۶5 کيلوگرم تيم ملي که مدال نقره و برنز رقابتهاي جهاني را در کارنامه دارد نيز در يک سال گذشته با مصدوميت دستوپنجه نرم کرد ولي هنوز به آمادگي کامل نرســيده و به نظر ميرسد او در کنار رحيمي، يکي ديگر از غايبــان مرحله نهايي انتخابي تيم ملي باشد. اما در کشتي فرنگي، مصدوميت رامين طاهري، فرنگــيکار وزن 8۰ کيلوگرم، به عنوان يکي از آمادهترين کشــتيگيران ايران، خبر بدي براي کادر فني بــود. رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي کشــتي آزاد و فرنگي بزرگسالان روزهاي 1٥ و 1٦ تير در سالن 12هزارنفــري مجموعه ورزشــي آزادي تهران برگزار ميشود. رقابتهاي کشــتي قهرماني جهان در سال 2۰17 ميــلادي روزهاي 31 مرداد تا پنجم شــهريور برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.