بررسي علت ديپورت عکاس ايراني

Shargh - - ورزش -

رئيسدفتــر حفاظت منافع جمهوري اســلامي ايــران در مصــر گفــت: در حــال پيگيــري علــت ديپورتشــدن عــکاس ايرانــي از مصر هســتيم. به گزارش «ورزش سه »، محمد محموديان، در گفتوگو با ايســنا در پاسخ به پرسشي در ارتباط با بررسيهاي اين دفتر درباره علت ديپورتشــدن عکاس ايراني که براي پوشش مسابقات بســکتبال به مصر سفر کرده بــود، اظهار کرد: از طريق مجاري ديپلماتيک در حال بررســي علت اين موضوع و رفتاري که با وي شــده است، هســتيم. براســاس اين گزارش در روز جمعه يکي از عکاســان ورزشي که آيدي کارت رقابتهاي جام جهاني بســکتبال مصــر و ويزاي اين کشــور را داشت، در فرودگاه قاهره با مشکلاتي روبهرو شد و در نهايت به ايران بازگردانده شــد. مسئولان فرودگاهي مصر همچنين از ورود علي توفيق، دبير فدراســيون بســکتبال به خاک اين کشور براي ساعاتي جلوگيري کردند، اما او بالاخره توانست به کاروان ورزشي ايران در قاهره اضافه شــود اما «اشــکان مهريار» عکاس ايرانــي به تهــران بازگردانده شــد. طبــق اظهارات «مهريار»، او نزديک به پنج ســاعت بازداشت بوده و تمام وســايلش نيز ضبط شده است. مهريار ميگويد به عنوان يک عکاس در کنــار افراد خاطي و بزهکار فرودگاه قاهره بازداشت بوده و بدون هيچ توضيحي نيز به ايران بازگردانده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.