طاعون در خاورميانه

Shargh - - ورزش -

اين طاعون همانقدر در جســم و جان حاکمان فاســد اين منطقه نفوذ کرده و تا مغز استخوان آنها فرو رفته اســت که در جســم و جــان محرومترين حاشيهنشــينان بختبرگشــته. عجيب اينکه کســی نيســت که قدمی در راه ريشــهکنکردن اين طاعون بردارد. کســی يعنی همــه آنهايی کــه میتوانند و نمیکنند. از همين روســت که ما باز به قول شــاعر «از غربتــی به غربتی ديگر» میرويــم؛ از جنايتی به جنايتی ديگر؛ از جنگی به جنگی ديگر. از افغانستان به عراق؛ از عراق به ســوريه و از آنجا به يمن؛ حتی از فلوجه بــه تکريت؛ از رمادی به موصل؛ از موصل بــه رقه يا از القاعــده به داعش. از اســامه بنلادن بــه زرقاوی؛ از زرقاوی به ابوبکــر بغدادی؛ از صدام حسين به قذافی؛ از حســنی مبارک به السيسی و.... . اين قصه هولنــاک و خونچکان ادامه پيدا میکند؛ مگر معجزهای رخ دهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.