ناکامي مرادي در کسب سهميه مسابقات قهرماني جهان

Shargh - - ورزش -

رکورددار دوِ ماراتن ايران از خط پايان مســابقات بينالمللي گلدليبل اســتراليا گذشــت، اما موفق به کسب ســهميه جهاني نشد. به گزارش ايسنا، محمد جعفرمــرادي، دونده ماراتن ايران توانســت با زمان 2:3٥:٥8 مســابقات بينالمللي گلدليبل استراليا را به پايان برســاند. او در مسابقه دوِ ماراتن در المپيک ريــو 2۰1۶ با وجود مصدوميت شــديدي که در حين مســابقه برايش ايجاد شــده بود با رکورد 2:31:58، مســافت ۴2 کيلومتــري را طــي کــرد و بــا عنوان صدوبيســتونهمي از خط پايان مســابقات گذشت. مــرادي با اين رکورد نتوانســت ســهميه حضور در مســابقات دووميدانــي قهرماني در لندن را کســب کند. شــرايط کسب ســهميه ماراتن قهرماني جهان در اين مســابقه، ثبت رکورد 2:19:۰۰ )دو ســاعت و 19 دقيقه( يا حضور بيــن نفرات اول تا دهم بود که مرادي هيچکدام از اين شرايط را نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.