مشعل بازيهاي پاراالمپيک زمستاني در دست ميرزاحسيني

Shargh - - ورزش -

رئيس انجمن اسکي جانبازان و معلولان از انتخاب حســن ميرزاحســيني به عنوان يکي از مشعلداران بازيهاي پاراالمپيک زمستاني 2۰18 خبر داد. عيسي ساوه شمشکي با اعلام اين خبر به سايت کميته ملي پاراالمپيک گفت: حسن ميرزاحسيني، اسکيباز رشته آلپاين تيم معلولان اســت که از طــرف حامي مالي پاراالمپيک، به عنوان مشعلدار بازيهاي پاراالمپيک زمســتاني انتخاب شــده اســت و روز 25 آذر به کره جنوبي، محل برگزاري مســابقات ميرود. او در ادامه با اعلام آمادگي ايران براي شــرکت در کمپ آسيايي کرهجنوبي گفت: مســابقات کاپ آسيا در سه مرحله و در کشورهاي ايران، چين و کرهجنوبي برگزار خواهد شــد که مرحله نخست آن در کشور کرهجنوبي برگزار ميشود و ســه بازيکن و يک مربي و يک سرپرست از ايران براي شرکت در اين کمپ دعوت شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.