محمدرضايي رئيس فدراسيون اسکيت شد

Shargh - - ورزش -

بهمن محمدرضايي با اکثريت آرا به عنوان رئيس فدراسيون اســکيت انتخاب شــد. مجمع انتخاباتي فدراسيون اســکيت، با رياســت محمدرضا داورزني معاون ورزش قهرماني و با حضور رباب شــهريان در محل آکادمي ملي المپيک برگزار شــد. در انتخابات رياست فدراسيون اسکيت، بهمن محمدرضايي و الهه عربعامري به دور دوم رســيدند و محمدرضايي در دور دوم و بــا اکثريــت آرا و کســب 21 رأي از ۴۰ رأي مأخوذه براي چهار سال به عنوان رئيس اين فدراسيون انتخاب شد. عربعامري هم در دور دوم 19 رأي آورد. پيش از اين فريبا محمديان، رئيس فدراسيون اسکيت بود که به سمت معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش منصوب شد. زهرا موسوي در 1۴ دي 1395 به عنوان سرپرست اين فدراسيون منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.