شکست سنگين بسکتباليستهاي جوان مقابل آمريکا

Shargh - - ورزش -

تيم ملي بسکتبال جوانان ايران در اولين ديدارش از جام جهاني برابر آمريــکا مدافع عنوان قهرماني و بخت اول قهرماني در اين دوره تن به شکست داد. در اين مسابقه شنبهشب مليپوشان جوان ايران برابر تيم نامدار آمريکا به ميدان رفتند و در نهايت با نتيجه 1۰8 بر ۴8 مغلوب شدند. رقابت برابر تيمي که قهرمان دو دوره گذشته جام جهاني بوده و از مرحله يکچهارم پاياني جام جهاني در سال 2۰11 تاکنون باختي نداشته دشوار بود اما شــايد انتظار چنين باخت سنگيني هم نميرفت. در اين مســابقه احسان صمدي با 11 امتياز و اميرحســين خندانپور با 1۰ امتياز بهترينهاي ايران بودند و محمدرضا بهرامزاد با تأثيرگذاري 7 به عنوان مؤثرترين بازيکن تيم ايــران نام گرفت. تيم ملي ايران امروز با آنگولا بازي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.